VD-bloggen: Längre och tyngre lastbilar inget hot mot sjöfarten

Sjöfarten är en viktig pusselbit. Det som kanske gör sjöfarten unik är att den är en central pusselbit i många olika pussel.  Sjöfarten är en pusselbit för att nå det hållbara samhället. En pusselbit för att nå trafikens nollvision avseende döda och allvarligt skadade. En pusselbit för att vara resurseffektiv med samhällets investeringar avseende landinfrastrukturens underhåll och uppbyggnad. Men kanske viktigast av allt är att sjöfarten är en essentiell pusselbit i det ”meta-pussel” som vi lägger för aktiebolaget Sveriges konkurrenskraft. Sveriges industrier och näringsgrenar är beroende av en effektiv logistik och en effektiv transportapparat inte minst eftersom vi lever och verkar i ett glesbefolkat avlångt land långt från många av våra primära import- och exportmarknader. Av den anledningen måste vi som arbetar med transporter på något sätt kunna erbjuda högkvalitativa, tillförlitliga och prisvärda transporter med hållbara förtecken. För att kunna göra detta behövs en effektiv transportapparat som består av alla trafikslag men också förutsättningar för dem att leverera efter sin kapacitet.

Jag tror benhårt på vad som inom logistiken är känt som Lardners lag. Den går mycket kort ut på att summan av produktions- och logistikkostnaden avgör vilket geografiskt område din produkt kan konkurrera på. Med en ökad logistisk effektivitet och lägre transportkostnad når man ut till fler. Eftersom ytan längst ut i den cirkel som bildas blir stor så ökar försäljningsområdet procentuellt sett betydligt mer än vad t ex transportpriset faller. Tämligen logiskt. Av just denna anledning kommer utveckling inom ett trafikslag att gagna även de andra trafikslagen genom att AB Sverige blir mer konkurrenskraftigt och volymerna som behöver transporteras ökar. Att kakan växer och att sjöfarten håller kvar sin andel är viktigare och mer volymdrivande (kom ihåg att ökad volym = stärkt svensk konkurrenskraft) än att sjöfarten tar en större andel av en minskande kaka. Men ska vi nå det hållbara samhället måste dessa kombineras så att sjöfarten tar en större andel av en växande kaka.

Jag välkomnar därför enkla och smarta lösningar som inte kostar aktiebolaget mer än de smakar. Ett sådant exempel är längre och tyngre lastbilar där de används på kloka sätt och inte ställer omfattande krav på ombyggnation av infrastrukturen. Som jag ser det har de en självklar roll i t ex matning till kombiterminaler och hamnar. Men också på andra ställen i transportsystemet där de kan komplettera järnväg och sjöfart. Därmed inte sagt att denna typ av fordon bör ges möjlighet överallt. För att bara nämna ett typexempel på relation där jag tror att längre lastbilar skulle vara kontraproduktivt kan jag lyfta Vänertrafiken. Samhällsekonomiskt smartast är det där att nyttja den möjlighet som finns på älven. Det är oslagbart i ett ekonomiskt hänseende, i ett miljömässigt hänseende och inte minst i ett trafiksäkerhetshänseende.

Publicerad: 2019-01-29