Vad diskuterades på senaste mötet med infrastrukturministern?

Svensk Sjöfart träffade infrastrukturminister Tomas Eneroth för ett enskilt möte för att diskutera olika sjöfartsfrågor. Och högst på agendan fanns Blå tillväxt tre punkter om nettomodell, tonnageskatt 2.0 och införandet av en stämpelavgift.

– Det vi pratade om på mötet var bland annat de så kallade ”Blå Tillväxt-punkterna”. Vi vet att det är mycket viktigt med ett återinförande av nettomodellen och att tonnageskattesystemet behöver utvecklas för att möjliggöra för fler att använda det genom att bland annat se över fartområdesbegränsningen, bruttokravet och tidsperspektivet. Vi vet också att Sverige i närtid bör införa en stämpelavgift istället för nuvarande stämpelskatt, då det utgör ett konkret hinder för att få in svenskflaggade fartyg i hållbarhetens framkant. Vidtar man dessa åtgärder kommer den svenskflaggade flottan att fördubblas på några års sikt – garanterat, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart. Under mötet diskuterade vi också myndigheter som går på anslagsmässig svältkost. Exempelvis får det stora konsekvenser när avgiftsuttaget från sjöfarten måste öka från Sjöfartsverket och när Transportstyrelsen får problem med att företräda Sverige så som de ska i IMO. Därtill blir regelutvecklingen lidande, vilket är problematiskt då det här och nu händer mycket inom sjöfarten som ställer krav på att regelverk hänger med i utvecklingen.

Vid en tillbakablick har flera åtgärder genomförts för sjöfarten de senaste åren, något som Svensk Sjöfart ser som glädjande.

– Det var tydligt att ministerns ambitioner för sjöfarten står fast. Båda den nuvarande ministern och tidigare har genomfört flera goda åtgärder för sjöfarten. Exempelvis infrastrukturplanen innefattade mer sjöfart än på länge, tonnageskatten levererades 2015 och forskningsanslagen har ökat drastiskt. Dessutom har delegeringen till klassen gjort stor skillnad och godsstrategin som presenterades för ett drygt år sedan är mycket fokuserad på sjöfartens möjligheter att avlasta landinfrastrukturen, säger Rikard Engström.

Även om utvecklingen de senaste åren varit positiv i några avseenden för sjöfarten är det mycket mer som behöver göras.

– Allt detta som gjorts är bra. Men det är tydligt att det inte räcker för att vi ska nå de mål vi till 100 procent delar med politiken – att nå det mer, och slutligen helt, hållbara samhället. Om svenskt ansvarstagande sjöfart ges bättre förutsättningar att konkurrera internationellt och intermodalt så kan vi bidra i hög utsträckning till dessa gemensamma mål. På väg hem när jag reflekterade över mötet kunde jag konstatera att mycket har gjorts signerat Tomas Eneroth, mer behövs och att ministerns ambition är fortsatt hög. Därför ser jag med spänning fram emot att se vad nästa konkreta steg från politiken blir för att vi ska nå våra gemensamma mål. Blå Tillväxts punkter där Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen och Svensk Sjöfart är helt eniga borde vara en lämplig start. AB Sverige har inte råd att vänta, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2019-11-13