Vad avser regeringen att göra för att öka den miljövänliga svenska sjöfartens konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt?

Infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) har svarat på frågan om vad regeringen vill göra för att stärka den miljövänliga svenska sjöfarten. Ministern vill bland annat se en ökad överflyttning av godstransporter från lastbil till sjöfart.

– Det är regeringens ambition att fler långväga godstransporter flyttas över från lastbil till sjöfart och järnväg. Regeringen har också de senaste åren vidtagit flera åtgärder för att stärka sjöfartens konkurrenskraft såsom införandet av ett ekobonussystem, tillsättandet av en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart samt tredubblat investeringarna i farleder för att få både säkrare och förbättrad kapacitet, skriver Tomas Enroth bland annat.

Frågan, som ställts av riksdagsledamoten Jimmy Ståhl (SD), syftar bland annat på Sjöfartsverkets ekonomiska situation och föreslagna höjningar av farleds- och lotsavgifterna.

– Regeringen har fått ett tillkännagivande av riksdagen om att man ska se över Sjöfartsverkets verksamhets och finansieringsform. Denna utredning ser vi gärna genomförs skyndsamt för att inte tynga sjöfarten med högre kostnader längre än nödvändigt, skriver Jimmy Ståhl (SD).

Gällande Sjöfartsverkets ekonomiska situation ger infrastrukturministern inget tydligt besked i sitt svar, men skriver att möjligheter gjorts för att öka miljöincitamentet.

– Regeringen har även i Sjöfartsverkets regleringsbrev för såväl 2020 som 2021 möjliggjort för myndigheten att öka miljöincitamentet i farledsavgiften utan att det omfattas av begränsningen av hur mycket farledsavgiften kan höjas, skriver Tomas Eneroth.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström menar att det är av stor vikt att regeringen tar ansvar för Sjöfartsverkets ekonomiska situation och påpekar att de föreslagna höjningarna av farleds- och lotsavgifterna inte bör genomföras under året.

– Sjöfartsverket själva har påpekat att de behöver ökat anslag för att kunna bidra till att stärka sjöfartens konkurrenskraft istället för att minska den. Coronapandemin har påverkat sjöfarten mycket kraftigt och det vore helt orimligt att höja farleds- och lotsavgifterna ytterligare under ett pandemiår. Vi hoppas att infrastrukturministern lämnar ett positivt besked om att man väljer att hörsamma Sjöfartsverkets önskan om ökade anslag så att politiska mål kan uppnås. Jag förutsätter också att regeringen ger Sjöfartsverket Coronakompensation även under 2021 så att avgifterna inte behöver höjas, säger Rikard Engström.

För att öka den miljövänliga svenska sjöfartens konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt säger Rikard Engström att det finns ytterligare åtgärder som kan genomföras.

– Den svenska sjöfarten ligger långt fram gällande miljö- och klimatfrågor, trots det finns det mycket mer som skulle kunna göras för att sjöfarten ska bli än mer hållbar. Bland annat har vi identifierat att ökade forskningsmedel och system för att gynna early-movers kan bidra i arbetet, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2021-03-09