Utsläppsrättshandelssystem på agendan när riksdagsledamöter debatterar miljö och klimat

Imorgon debatteras Miljö- och jordbruksutskottet betänkandet ”En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan”. Utskottet föreslår bland annat att regeringen bör analysera effekterna av att inkludera sjöfarten i EU:s handel med utsläppsrätter, även kallat EU ETS. Svensk Sjöfart välkomnar diskussion avseende den globala sjöfartens utsläpp som förs på olika håll i samhället.

– Att införliva sjöfarten i EU:s handel med utsläppsrätter är en möjlig dellösning på problematiken; men då under förutsättningen att systemet utformas på ett sätt som leder till att det inte missgynnar aktörer som ligger i framkant avseende miljö och klimat. Systemet måste utformas på ett sätt som inte snedvrider konkurrensen då detta riskerar att leda till att transporter till och från EU av konkurrensskäl går via omlastningshamnar som inte är inom unionen. Svensk Sjöfart välkomnar därför initiativet om att analysera effekterna av att införliva sjöfarten i handel med utsläppsrätter, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Svensk Sjöfart pekar även på vikten av att regler utformas globalt för att inte snedvrida konkurrensen. Oaktat om sjöfarten införlivas i EU ETS eller regleras på annat sätt, menar Svensk Sjöfarts VD att det är viktigt att klimatsatsningar inom den maritima näringen och från politikens sida, i egenskap av förutsättningsskapare, utformas på ett sätt som möjliggör ökat fokus på mer hållbar sjöfart.

– Svensk Sjöfart är, givet att systemet utformas på ett sätt som beaktar bland annat dessa aspekter, på intet sätt negativa till ett sådant system men ser det tydligt som en ”second best”-lösning eftersom en global näring effektivast regleras på global nivå. Svensk Sjöfarts medlemmar ligger i framkant avseende utvecklandet av mer hållbar sjöfart. Vi menar att det är viktigt att regelverk och förutsättningar på såväl nationell, regional som global basis måste utformas så att de aktörer som ligger i framkant gynnas och att de mer hållbara transporterna främjas. Därför är utformningen av ett handelssystem för sjöfarten mycket viktigt, säger Rikard Engström

– Det är också centralt att arbeta på nationell nivå genom exempelvis ökade forskningsmedel och att Sjöfartsverkets högst begränsade anslag [ i dagsläget ca 10 procent] sätts i linje med de ambitiösa målen om ett hållbart transportsystem, överflyttning till sjöfart och trafiksäkerhetsmålen. Forskningssatsningar och myndigheternas avgifter är viktiga instrument. Ett bra initiativ inom området är att regeringen nyligen uppdrog åt Sjöfartsverket och Kustbevakningen att föreslå hur deras båt- och fartygsflottor kan bli fossilfria. Naturligtvis förutsätter vi att statens engagemang finansieras genom statens plånbok och inte spiller över i avgifter på handelssjöfarten som arbetar med motsvarande engagemang inom sina flottor, säger Rikard Engström.

Publicerad:  2020-06-08