Vissa transportföretag kan kompenseras för utförda ID-kontroller

Företrädare för persontransportbranschen på väg, sjö och spår, gläds åt att regeringen i förslaget till budget för 2017 avsatt resurser för att kompensera de trafikföretag som enligt ny lagstiftning tvingats utföra ID-kontroller vid resor till Sverige. Ett uppdrag som i grunden ska utföras av myndighetsutövande tull och polis.

I de diskussioner som nu förs mellan branschen och regeringens företrädare finns en positiv och gemensam vilja att nå fram till en lösning och kompensera företagen för de utgifter de haft för att kunna genomföra de skyldigheter som ålades företagen. Detta efter en oerhört snabb lagstiftningsprocess i slutet av 2015. Och även om det definitiva beslutet kring formerna för och storleken på en sådan kompensation kan fattas först när regeringens budgetproposition behandlats i Sveriges Riksdag, vill Branschföreningen Tågoperatörerna, Svensk Sjöfart och Sveriges Bussföretag redan nu rikta ett antal uppmaningar till regeringen.

– Det finns en risk att den utsatta ram på 139 MSEK är för låg för att ge full kostnadstäckning till alla ansökande, säger Björn Westerberg, vd Branschföreningen Tågoperatörerna. Här behöver regeringen söka resurser inom andra budgetposter.

– Vi vill också redan nu peka på vikten av att gränskontroller och ID-kontroller samordnas så att vi kan vända effekten att kollektivt resande minskar jämfört med privatbilen, vilket på sikt undergräver möjligheterna att nå regeringens klimatmässiga mål, säger Anna Grönlund, vice vd Sveriges Bussföretag.

– Våra företag har redan haft och har stora utgifter kring ID kontroller vid gränsen, denna i grunden offentliga uppgift, säger Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart. Hon pekar på att det nu behövs en snabb process för att ta fram föreskrifter och korta handläggningstider hos Trafikverket eller annan utpekad myndighet för ansökan om ersättningen.

Transportföretagens företrädare påtalar även vikten av att regeringen lämnar besked inför en eventuell ny förordning om ytterligare sex månaders ID-kontroller alternativt att de ska upphöra. Besked behöver komma i så god tid som möjligt för att operatörerna ska ha möjlighet att ställa om trafiken och kommunicera detta. Nu gällande förordning gäller till och med 4 februari 2017.

 

Björn Westerberg, vd Branschföreningen Tågoperatörerna
Anna Grönlund, vice vd  Sveriges Bussföretag
Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart