Tonnageskatten kan införas

TT 20160819: EU-kommissionen har godkänt det svenska systemet för tonnageskatt, en särskild beskattning för sjöfarten.

– Mycket glädjande, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till TT.

 

Tidigare har kommissionen ifrågasatt regeringens bedömning om skatten, i praktiken ett statligt stöd till sjöfarten, går att förena med EU-reglerna. Svaret blev slutligen ett ja.

– Tonnageskatt finns i många andra länder och är väldigt efterfrågat av de svenska rederibolagen. Det är ett sätt att stärka den svenska handelsflottans konkurrenskraft och också ett sätt att öka andelen svenskflaggade fartyg i handelsflottan, säger Magdalena Andersson.

Regeringen lämnade sin proposition till riksdagen i maj och tanken var att riksdagen skulle fatta beslut före midsommar. Så blev det inte på grund av kommissionens tvekan.

Men finansministern tror att tidsplanen ska hålla ändå:

– Jag har goda förhoppningar om att systemet kommer att kunna tillämpas från den 1 januari, precis som det var tänkt.

Ärendet ligger i riksdagens skatteutskott, där en bred politisk majoritet vill ha tonnageskatt.

Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart kommenterar TT-nyheten:

Från rederinäringen är vi nu mycket glada att tonnageskatten äntligen kommer att kunna införas. Efter många års turer och utredande har regeringen nu undanröjt ett väsentligt konkurrenshinder för den svenska sjöfarten. Det här är ett viktigt steg för branschens utveckling. Nu förutsätter vi att det slutliga förslaget kan antas skyndsamt av Riksdagen så att reformen kan träda ikraft den 1/1 2017 som planerat”

Fakta Tonnageskatt:

I Sverige betalar rederierna konventionell bolagsskatt på vinsten precis som alla andra företag. En tonnageskatt innebär att rederiernas inkomst fastställs schablonmässigt utifrån fartygens tonnagevolym, alltså last- och passagerarkapacitet.

Tonnaget bedöms vara ett mått på fartygens lastkapacitet och därmed intjäningsförmåga. Systemet innebär att rederiet betalar skatt på sitt faktiska tonnage, oberoende av de reella vinsterna och förlusterna i verksamheten.

När tonnageskatt införs i Sverige blir det frivilligt för rederierna att gå över till tonnageskatt i stället för konventionell bolagsskatt.