Tonnageskatt, överflyttning och stämpelskatt bland riksdagsledamöternas förslag

Under den allmänna motionstiden, när riksdagspolitikerna får ge förslag på åtgärder i olika delar av samhället, lades cirka 40 förslag om sjöfart fram. Svensk Sjöfart är positiva till flera av de motioner som riksdagsledamöterna lämnat in.

– Flera av de motioner som riksdagsledamöterna skrivit är i linje med vad Svensk Sjöfart tidigare lyft för att stärka sjöfartens förutsättningar som trafikslag och förutsättningarna för ett väl fungerande transportsystem.  Svensk Sjöfart välkomnar också att så många motioner understryker vikten av att få fler svenskflaggade fartyg. Det är glädjande att se att man exempelvis poängterar hur viktigt det är med åtgärder som leder till fler svenskflaggade fartyg. Vi har identifierat att både stämpelskatten, tonnageskatten, ett bareboat-register och flexibelt utbildningssystem är delar som är av stor vikt. Men för att vi långsiktigt ska kunna behålla och få fler svenskflaggade fartyg är det också viktigt att nettomodellen återställs, något som flera partier också lyfter, säger Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart.

Moderaterna påpekade i en motion vikten av att den utredning som för tillfället pågår om stämpelskatten och tonnageskatten leder till konkreta åtgärder för sjöfarten.

– Trots sjöfartens viktiga roll för ett fungerande näringsliv har dess betydelse inte präglat politiska beslut i den utsträckning som skulle behövts, vilket har resulterat i att den svenska handelsflottan har minskat från år till år. Det är därför glädjande att denna regering vill vända den negativa trenden inom sjöfartsnäringen och tillsatt en utredning för att öka svensk sjöfarts konkurrenskraft. Utredningen ska bland annat titta på om det finns skäl att avskaffa stämpelskatten och föreslå åtgärder för att utveckla tonnageskatten. Det är nu av vikt att denna utredning kommer fram till konkreta åtgärder som leder till fler svenskflaggade fartyg och att regeringen fortsätter den påbörjade politikutvecklingen av svensk sjöfartspolitik, skriver Mats Green (M).

Även Sverigedemokraternas motion om ”Konkurrenskraftig svensk sjöfart” föreslog flera åtgärder för fler svenskflaggade fartyg och Kristdemokraterna tar i sin sjöfartsmotion upp frågan om tonnageskatt och stämpelskatt.

– Svensk sjöfart har fått större tillväxtmöjligheter genom förenklade skatteregler i och med den införda tonnageskatten. Sjöfarten är dock fortsatt hårt konkurrensutsatt och behöver mer likvärdiga villkor i förhållande till andra nationer. Det är därför olyckligt att finansieringen av tonnageskatten delvis tas från sjöfartsstödet, eftersom detta motverkar syftet med tonnageskattesystemet. Syftet är att behålla fartyg under svensk flagg och försöka öka antalet fartyg i det svenska registret. Fler svenska fartyg ger utbildningsplatser och genererar fler landbaserade arbeten, skriver Jimmy Ståhl m.fl. (SD) bland annat.

– Stämpelskatten på fartyg är en engångsskatt som drar in relativt små summor till staten men som blir ett stort hinder för de rederier som vill flagga sina fartyg i Sverige. Det finns således stora vinster med att kraftigt sänka eller ta bort stämpelskatten, då det tillsammans med förändringar i tonnageskattereglerna kommer att medföra mer svenskflaggade fartyg och därmed bättre näringsvillkor, försörjningsberedskap och skatteintäkter, skriver Magnus Berntsson (KD).

Vänsterpartiets motion gällande hållbar sjöfart fokuserade på Sjöfartsverkets avgifter, överflyttning, hamnar, drivmedel, fler svenskflaggade fartyg, Gotlandstrafiken och kompetensförsörjning.

– Regeringen bör utreda möjligheten att Sjöfartsverket ska bli en förvaltningsmyndighet utan avkastningskrav, skriver Linda Snecker m.fl. (V) bland annat.

Socialdemokraterna gav i år flest förslag rörande sjöfart, främst angående överflyttning från väg till sjöfart och järnväg, men också konkurrensneutralitet mellan trafikslagen.

– Det [är] viktigt att en översyn görs med sikte på konkurrensneutrala förutsättningar mellan de olika transportslagen och inkluderar de extra kostnaderna som finns beträffande isbrytning och krav på lots, skriver Lena Johansson (S) bland annat.

Överflyttning från väg till sjöfart var något som även Moderaterna lyfte i flera motioner.

– Genom att flytta gods från landtransporter till sjöfart kan stora vinster uppnås. Det minskar transporternas klimatavtryck väsentligt liksom att ett hårt belastat väg- och järnvägsnät avlastas, skriver Mikael Damsgaard och Caroline Högström (båda M).

Även Miljöpartiet menade att arbetet med en överflyttning av gods från lastbil till järnväg och sjöfart måste intensifieras.

– Möjligheten till smidig överflyttning, så kallad intermodalitet, behöver utvecklas. Nya stambanor, effektiva lösningar för godstrafikens plats i tågsystemet och insjöfartens förutsättningar behöver utvecklas, skriver Per Bolund m.fl. (MP).

Miljö och klimat var också ett återkommande tema i flera motioner. Socialdemokraterna Magnus Manhammar vill exempelvis se en omledning av kommersiell båttrafik från känsliga områden i Östersjön och Miljöpartiet vill att en grön hamnstrategi ska tas fram.

Hamnfrågan och utvecklingen av hamnar föreslås av flera partier. Exempelvis Teresa Carvalho m.fl. (S) menar ”att i infrastrukturplaneringen undersöka möjligheten att utse hamnar där staten tar ett ökat ansvar för planering av infrastrukturinvesteringar” och Moderaterna lyfte vikten av hamnarna för Sverige.

– Med utgångspunkt från hamnarnas betydelse för svensk export och import bör staten i större utsträckning främja intermodalitet mellan sjöfart och järnväg. Flertalet hamnar av betydelse ligger i eller nära stadsmiljöer där kommunen är väghållare och ägare av järnvägen. Det är rimligt att staten tar ett medansvar för att utveckla infrastrukturen i sådana lägen, skriver Camilla Brunsberg (M).

Frågan om kris och krig var också något som berördes i motioner från bland annat Centerpartiet.

– Sjöfarten [har] saknat riktlinjer för var, hur och när en del sträckor ska hållas igång. Centerpartiet vill se att det blir tydligt vilken typ av miniminivå inom transportsystemen som garanteras vid en kris. Vi vill att regeringen tydliggör och gör tillgänglig en plan för hur man från statligt håll avser att tillsammans med myndigheter och näringsliv säkerställa miniminivåer för transporter inom flyg, sjöfart och tåg, skriver Ulrika Heie m.fl. (C).

Publicerad: 2023-10-11