Sverige bör ratificera den globala konventionen för fartygsåtervinning

Vänsterpartiets Jessica Thunander har ställt en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth rörande fartygsåtervinning och att Sverige inte ratificerat en konvention på området som Sverige var ett av de drivande länderna bakom. Eneroth menar att det finns en EU-förordning som är vassare och täcker området. Föreningen Svensk Sjöfart menar att en global näring inte kan regleras regionalt. Därför är det viktigt att konventionen ratificeras även av Sverige.

– Att återvinna fartyg är en komplex process. Det är ett område inom vilket det är lättare att göra fel än rätt. Inom en så globaliserad näring som sjöfarten är krävs, så långt som det är möjligt, globala regler för att minska konkurrensnackdelarna av att vara ansvarstagande och för att nå det hållbara samhället. Fartygsåtervinning är definitivt ett område där internationella regelverk behövs. Fartyg som skrotas/återvinns innehåller många miljöfarliga ämnen såsom asbest, tungmetaller, kolväten och ozonnedbrytande ämnen, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Hong Kong-konventionen (HKK) reglerar hur ansvarsfull fartygsåtervinning ska gå till. Konventionen behandlar dessutom arbetsmiljö- och miljöfrågor. Konventionen strävar mot att fartygen ska återvinnas utan onödig risk för människors hälsa, säkerhet och miljö. Konventionen utvecklades under nästan fyra år med input från bland annat International Maritime Organizations medlemsstater, relevanta icke-statliga organisationer samt i samarbete med internationella arbetsorganisationer och parterna inom Baselkonventionen. Sverige var ett av de deltagande och drivande länderna.

– En EU-förordning i all ära men en global marknad måste regleras globalt, inte regionalt. Förutom våra grannländer, Norge och Danmark, har världen största flaggstat – Panama, Belgien och Frankrike ratificerat konventionen. Men inte Sverige. Det förefaller tämligen pinsamt utifrån de hållbarhetsambitioner Sverige har. Vi uppmanar därför återigen regeringen att skyndsamt sälla sig till de ansvarstagande länder som ratificerat konventionen för en mer hållbar sjöfart även i återvinningsfasen, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2019-04-04