Regeringen satsar 50 MSEK på miljö & klimat genom ökad inlands- & kustssjöfart

Regeringen har beslutat att satsa 50 miljoner per år i tre år på ett nytt tillfälligt system som syftar till att minska utsläppen genom att förflytta transporter av gods från väg till sjöfart. Bland annat koldioxidutsläppen beräknas att minska markant genom det nya systemet, kallat Eco-bonus. Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar dagens budgetnyhet om en satsning på införandet av ett tillfälligt Eco-bonussystem.

Enligt myndigheten Trafikanalys utredning ”Eco-bonus för sjöfart” halveras koldioxidutsläppen för varje tonkilometer som flyttas från väg till sjöfart. Räknas alla typer av negativa externa effekter in, minskas dessa med 70 % för varje tonkilometer som flyttas över. Att öka användningen av sjötransporter är därför en viktig del för att uppnå miljö- och klimatmål. Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart, menar att ett bättre nyttjande av sjöfartens potential för att reducera kapacitetsproblematiken på vägar och järnvägar, men också för att nå det hållbara samhället, är centralt.

– Regeringens satsning kan påverka utvecklingen till en positiv riktning mot ökad säkerhet, färre utsläpp och köer. Idag transporteras 3 % av Sveriges inrikes transporter med sjöfart, till skillnad från i Europa där närsjöfarten står för 40 % av godstransporterna. Sjöfartens möjligheter att bidra ytterligare är därför mycket stora och vi har redan idag rederier som ser att denna satsning kommer att göra skillnad för att få mer gods med sjöfart längs Sveriges kuster och sjöfartens inland, säger Rikard Engström.

– Vi välkomnar denna satsning även om det är olyckligt att regeringen samtidigt höjer sjöfartens avgifter med 100 miljoner 2017 och ytterligare 100 miljoner 2018. Detta riskerar att motverka den ansats som regeringen nu gör med Eco-bonus, säger Rikard Engström.

Pia Berglund, vice VD på Svensk Sjöfart, anser att en varaktig satsning behöver göras för att minska skillnaderna mellan land- och sjötransporter och för att uppnå de önskade resultaten.

– En mer permanentat utjämning av skillnaderna mellan land- och sjötransporter behövs och för att göra detta krävs att systemet inte bara är tillfälligt. Regeringens satsning är dock en bra start för att få över gods som idag inte väljer sjövägen, säger Pia Berglund.

 

Fakta Eco-bonussystemet

Eco-bonussystemet innebär att regeringen stödjer nya sammanhållna transportlösningar. Exempelvis kan det innebära att istället för en vara transporteras från punkt A till B med flera olika trafikslag, transporteras varorna med fartyg hela vägen. Trafikanalys föreslog i sin rapport om Eco-bonus att redare får 12 öre/tonkm för varje gods som förflyttas från väg till sjöfart och redaren kan sedan välja att lämna vidare stödet till den som köper transporter. Stödet är därmed ett transportköparstöd då det ska komma transportköpare tillgodo i form av billigare sjöfrakter.

Redaren erbjuds inom systemet en kompensation för merkostnader som kan uppstå när nya lösningar för sjötransporter skapas. Liknande system finns i Norge, Storbritannien och Italien.

För att komma ifråga för Eco-bonusstöd, utformat i linje med Trafikanalys förslag, ska ett antal villkor uppfyllas. Kraven, som i princip följer EU-kraven, innefattar bland annat följande:

  • Det måste avse nya eller uppgraderade intermodala rutter
  • Initiativet ska leda till överflyttning från väg till sjöfart
  • Initiativet får inte vara ekonomiskt bärkraftigt utan stöd
  • Ekonomisk bärkraftighet ska nås senast efter tre år då stödet upphör
  • Stödet får maximal täcka 30 procent av driftskostnaderna för sjöfartsrutten, eller upp till 10 procent av kostnaderna för investering i omlastningsutrustning
  • Minst en svensk hamn måste angöras

Fakta inlands- och kustsjöfart

Inlandssjöfart är ett säkert, tyst och energieffektivt sätt att transportera varor. Energiförbrukningen per tonkilometer transporterade varor motsvarar 17% av energiförbrukningen vid vägtransporter och 50% av energiförbrukningen vid järnvägstransporter.

Källa: EU report, Inland Waterways in Europe

För frågor kontakta Rikard Engström, VD, Föreningen Svensk Sjöfart.

E-post rikard.engstrom@sweship.se

Tel: 031- 384 75 11

Publicerad: 2017-09-20