Svensk Sjöfart välkomnar nya isbrytare i nationell plan och rekordstor satsning på sjöfarten

Regeringen anslår inom ramen för den nationella infrastrukturplanen medel för investering i två nya isbrytare och öppnar också upp för investering i en tredje isbrytare. Viktiga satsningar sker också för den nationella sjöfarten genom sen satsning på ombyggnad av Hjulstabron och utbyggnad av slussarna i Södertälje för trafiken i Mälaren och för Vänerntrafiken en uppgradering av slussarna i Trollhättan. Vidare beslutar regeringen om tidigare aviserade satsningar kopplade till Göteborgs och Luleå hamn. Sammantaget uppgår satsningarna till över 14 miljarder kronor, vilket är en tredubbling av satsningarna på sjöfart inom ramen för nationell plan jämfört med tidigare planer.

– Sedan jag tillträdde har det skett en femdubbling av satsningar på sjöfart. Vi har en samordnare för nationell sjöfart, vi har en transportstrategi och vi har satsat på hamnarna. Men vi ökar nu investeringarna i svensk sjöfart för att klara klimatkraven, för att mer gods behöver gå på järnväg och sjöfart, men också för att kunna avlasta infrastrukturen i hela landet för att kunna använda sjöfarten än mer. Inte bara till exportnäringen utan faktiskt också till inrikes transporter. Det är tre gånger så mycket som satsat jämfört med förra planen. Det är bland annat ett besked om att det ska bli nya isbrytare. Nu ser vi till att finansieringen blir klar, det är ett nationellt ansvar och de ligger i planen. Det är färdig finansiering för två isbrytare och möjlighet för en tredje isbrytare. Totalt är det 14 miljarder som satsas på sjöfart, säger Tomas Eneroth under pressträffen.

Svensk Sjöfart välkomnar beskedet om investering i nya isbrytare och det är glädjande att regeringen ökar satsningarna på sjöfarten. Satsningarna är viktiga för ett handelsberoende land som Sverige där mer än 90 procent av exporten och importen går till sjöss.

– Det är välkommet att regeringen beslutat ersätta de ålderstigna svenska isbrytarna. Detta inte minst för att säkerställa godstransporterna för den svenska industrins behov och för att möjliggöra sjöfart till hela Sverige året om. Det är mycket bra att ministern är tydlig med att vinterväghållningen till sjöss är ett statligt ansvar och därför genomför denna satsning. Vi ser fram emot att Sjöfartsverket nu kan på börja upphandling av två nya isbrytare med option på en tredje för att säkerställa kapaciteten för transporter till hela landet året runt. Vi förutsätter att regeringen tillvaratar möjligheterna att minska kostnaderna per fartyg genom att bygga en serie och en effektiv drift med tre nya isbrytare i isbrytarflottan. Något vi även påpekat är att det är viktigt för att situationen ska bli långsiktigt hållbar är att inte bara investeringen av nya isbrytare finansieras statligt, utan även driften, säger Anders Hermansson, VD Svensk Sjöfart.

Svensk Sjöfart är även positiva till de åtgärder som föreslås i planen bland annat utveckling av farlederna i Göteborg, Stockholm och i Luleå, samt investeringar i slussarna i både Mälaren och Trollhättan.

– Att regeringen genomför satsningar som tydligt visar att man önskar se en utveckling av sjöfarten också nationellt är mycket glädjande. Särskilt välkommet är också att regeringen, i enlighet med Trafikverkets förslag, angivit att digitalisering inom Sjöfarten utgör ett område bland de prioriterade utredningarna inför nästa nationella plan, säger Anders Hermansson.

 

Läs mer om den nationella infrastrukturplanen här.

Se hela pressträffen här.

Publicerad: 2022-06-13