Svensk Sjöfart välkomnar förslag för en mer flexibel utbildningsväg för fartygsbefäl

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet föreslog tidigare under hösten en förordningsändring i syfte att möjliggöra en mer flexibel väg för utbildning till fartygsbefäl klass VII. I förslaget förordar departementet att behörigheten ska kunna grundas på fullgjord handledd fartygsförlagd utbildning precis på samma sätt som utbildningen till de högre behörigheterna, något som branschen länge förespråkat. Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar förslaget och ser det som ett mycket positivt steg för att säkerställa en hållbar kompetensförsörjning inom sjöfartssektorn.

– Vi är mycket positiva till förslaget. Den svenska sjöfarten har ett stort behov av mer personal generellt och vi har sett rapporter som visar på att antalet nybörjare på befälsutbildningarna behöver fördubblas. Behovet av ändringen har påtalats från branschens sida under en längre tid och det är ett betydelsefullt första steg mot att etablera ett mer anpassningsbart utbildningssystem för sjöfarare, vilket kan attrahera både kommande generationer och de som vill karriärväxla till sjöfarten senare i livet, säger Johan Hartler, ansvarig för kompetensförsörjnings- och rekryteringsfrågor på Svensk Sjöfart.

I remissvaret lyfter Svensk Sjöfart vikten av att den fartygsförlagda utbildningen bör uppgå till 6 månader, detta med hänvisning till att det idag är vad som gäller för den befintliga behörigheten till befälhavare klass VII inre fart.

– Längden på den fartygsförlagda utbildningen är en betydande faktor i sammanhanget, Svensk Sjöfarts uppfattning är att utbildningen ombord på fartyg bör vara en praktisk tillämpning av den teoretiska utbildningen. Därför anser Svensk Sjöfart att Fartygsbefäl klass VII inre fart ska utgöra utgångspunkten för att fastställa omfattningen av den handledda fartygsförlagda utbildningen för Fartygsbefäl klass VII, vilket ligger i linje med departementets förslag. Utgångspunkten är rimlig eftersom både Fartygsbefäl klass VII och klass VII inre fart i huvudsak är en styrmansbehörighet med samma teoretiskt innehåll, säger Johan Hartler.

Framåt önskar Svensk Sjöfart se ett fortsatt arbete från departementet med övriga delar kopplat till utbildningsystemet, bland annat bör införandet av en modulbaserad utbildning för sjöbefäl införas, något som Svensk Sjöfart tidigare föreslagit.

– Vi är mycket glada att regeringen har föreslagit ändringen som är en viktig pusselbit i ett flexibelt utbildningssystem för att lösa framtidens kompetensförsörjning. Sjöfarten transporterar ca 90 procent av alla varor till och från Sverige och måste fungera för Sveriges export och import, att vi har tillgång till sjöfartskunnig personal är därför helt grundläggande. Dagens utbildningsystem täcker inte de behov som finns och fler jobb till sjöss måste möjliggöras. Vi har sedan tidigare förordat att en kompletterande utbildning som har fokus på enbart yrkesutövningen och därmed kan kortas väsentligt jämfört med dagens mer akademiska sjökaptensutbildning är ett steg i rätt riktning. Därutöver bör begränsande svenska särkrav undanröjas, för att undvika oproportionerliga inlåsningseffekter för enskilda ombordanställda och rederier, säger Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart.

Departementet föreslår att förslaget träder ikraft den 1 mars 2024.

Läs hela Svensk Sjöfarts remissvar här.

Publicerad: 2023-11-24