Svensk Sjöfart välkomnar efterlängtad förordningsförändring

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har beslutat att genomföra ändringen för en mer flexibel väg för utbildning till fartygsbefäl klass VII i förordningen om behörigheter för sjöpersonal. Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar beslutet och ser det som ett mycket positivt steg för att säkerställa en hållbar kompetensförsörjning inom sjöfartssektorn.

– Framtiden för svensk sjöfart påverkas av tillgången till erfaren sjöpersonal med rätt kompetens. Nu gör vi utbildningen mer flexibel för att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

– Vi är mycket positiva till att regeringen nu har beslutat om att genomföra den förordningsförändring som branschen länge arbetat för. Den svenska sjöfarten har ett stort behov av mer personal generellt och vi har sett rapporter som visar på att antalet nybörjare på befälsutbildningarna behöver fördubblas. Att regeringen nu får detta på plats och dessutom precis i tid för att utbildningen ska kunna starta till hösten är verkligen välkommet, säger Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart.

Ändringen i föreskriften innebär att den tidigare 36 månader långa så kallade däckstjänstgöringen får ersättas av en kortare handledd fartygsförlagd utbildning. Längden på den fartygsförlagda utbildningen är en betydande faktor i sammanhanget. Svensk Sjöfart har tidigare i sitt remissvar förordat ett den fartygsförlagda utbildningen bör uppgå till sex månader, detta med hänsyn till att behörigheten ska kunna grundas på fullgjord handledd fartygsförlagd utbildning precis på samma sätt som utbildningen till de högre behörigheterna. I pressmeddelandet skriver departementet att Transportstyrelsen blir den instans som får meddela föreskrifter om vad utbildningen ska innehålla och hur lång den ska vara.

– Beslutet är ett betydelsefullt första steg mot att etablera ett mer anpassningsbart utbildningssystem för sjöfarare, vilket kan attrahera både kommande generationer och de som vill karriärväxla till sjöfarten senare i livet, säger Johan Hartler, ansvarig för kompetensförsörjnings- och rekryteringsfrågor på Svensk Sjöfart.

Framåt önskar Svensk Sjöfart se ett fortsatt arbete från departementet med övriga delar kopplat till utbildningsystemet.

– Vi är mycket glada att regeringen nu har beslutat att genomföra ändringen som är en viktig pusselbit i ett flexibelt utbildningssystem för att lösa framtidens kompetensförsörjning. Sjöfarten transporterar cirka 90 procent av alla varor till och från Sverige och måste fungera för Sveriges export och import. Att vi har tillgång till sjöfartskunnig personal är därför helt grundläggande. Det är därför positivt att det finns en vilja från politikens sida att leverera i sjöfartsfrågorna. Vi ser nu fram emot att departementet fortsätter arbeta med övriga delar kopplat till utbildningsystemet. Vi har sedan tidigare förordat en kompletterande utbildning som har fokus på enbart yrkesutövningen och därmed kan kortas väsentligt jämfört med dagens mer akademiska sjökaptensutbildning. Det är ett steg i rätt riktning. Därutöver bör begränsande svenska särkrav undanröjas, för att undvika oproportionerliga inlåsningseffekter för enskilda ombordanställda och rederier, säger Johan Hartler.

Regeringen meddelar att ändringen gäller från och med den 10 april 2024 och den nya utbildningen kan starta när Transportstyrelsens föreskrifter är på plats.

Läs pressmeddelandet från Landsbyggds- och infrastrukturdepartementet här. 

Publicerad: 2024-03-13