Svensk Sjöfart uppmanar – nu liksom tidigare – medlemmar att följa EU:s och FN:s regler gällande fartygsåtervinning

Svensk Sjöfart tycker att det är bra att TV4 granskar återvinning av fartyg. I vissa fall är det, som TV4 nämner, en miljö- och säkerhetsmässigt vidriga verksamhet. Denna typ av verksamheter är absolut inget som stöds av Svensk Sjöfart. Som förening rekommenderar vi naturligtvis att man INTE använder sig av den typen av anläggningar utan av dem som är säkerhets- och miljömässigt godkända. Svensk Sjöfart ger inga rekommendationer  om omflaggning för att komma runt regelverk. Vår policy är att har man EU-flagga ska man naturligtvis följa EU:s regler för återvinning.

Att TV4 påstår att ”Svensk Sjöfart uppmanar sina medlemmar att smita” från miljökrav kan alltså inte vara mer fel. Svensk Sjöfart och våra medlemmar arbetar intensivt med miljö-, klimat- och säkerhetsarbete i hela kedjan från planering och byggnation av fartyg, till drift och slutligen i förekommande fall återvinning av fartyg.

Svensk Sjöfart menar att vi för att nå en mer hållbar sjöfart globalt sett måste säkerställa att HongKong-konventionen ratificeras och börjar träda i kraft. När den ligger som en basnivå kommer fartygsåtervinningen globalt sett att förbättras. Rederier- och varv som ställer krav på ansvarsfulla processer är a och o, men att säkerställa golvnivån genom ratificering ligger på olika länder. Sverige har som land varit drivande i detta arbete men dessvärre har man inte ratificerat HongKong-konventionen. Ambitionsnivån måste vara att den globala regleringen blir sådan att vi når en hållbar verksamhet i alla fartygets skeden – byggnation, drift och återvinning. Svensk Sjöfart har hemställt den svenska regeringen att ratificera HongKong-konventionen.

För tydlighetens skull kan nämnas att rederiet Marine Group som TV4s inslag grundar sig på inte är medlemmar i Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2019-12-02