Svensk Sjöfart tillstyrker Sjöfartsverkets förslag om implementering av klimatkompensationen

Farledsavgifterna är en central fråga för svensk konkurrenskraft och för den svenska handeln, samt för den svenska sjöfarten. Avgifterna påverkar såväl sjöfartens konkurrenskraft gentemot andra trafikslag som den svenska exportens konkurrenskraft. Föreningen Svensk Sjöfart tillstyrker därför Sjöfartsverkets förslag till implementering vad avser den klimatkompensation som regering och riksdag beslutat om.

Det var höstas som regeringen beslutade om att gå vidare med den tidigare förslagna klimatkompensationen på 300 miljoner kronor till Sjöfartsverket under 2023 och 2024 i syfte att stärka miljöincitament och sänka farledsavgifterna.

– Svensk Sjöfart välkomnar regeringens satsning på sjöfarten. Satsningen gör att avgifterna kan sänkas i stället för höjas, vilket är viktigt med hänsyn till de snabba kostnadsökningar och vikande efterfrågan som vi nu ser. Sänkta farledsavgifter och ett förbättrat miljöincitament är även viktigt för sjöfartens konkurrenskraft och därigenom främja en överflyttning av gods till sjöfart. Mot denna bakgrund välkomnar vi Sjöfartsverkets förslag till genomförande av klimatkompensationen, säger Anders Hermansson, VD, Svensk Sjöfart.

Åtgärden innebär en temporär sänkning av farledsavgifterna, men en långsiktig lösning måste till för att inte försämra svensk konkurrenskraft och stärka förutsättningarna för sjöfarten. Den pågående utredningen från Statskontoret om en långsiktig finansiering för Sjöfartsverket är därför ytterst angelägen.

– Det behöver skapas förutsättningar för en tydlighet kring Sjöfartsverkets finansiering över tid, vad som ska finansieras från branschen och vad staten bör stå för samt fördelningen av kostnader mellan olika aktörer, ex. vad avser den gemensamma sjö- och flygräddningen. Vi förutsätter att resultatet av Statskontorets översyn kan säkerställa en långsiktigt hållbar finansieringsmodell för Sjöfartsverket som också leder fram till förslag som kan stärka hela sjöfartsnäringen och svensk industri, säger Anders Hermansson.

Läs hela Svensk Sjöfarts remissvar här.

Publicerad: 2022-12-16