Svensk Sjöfart positiva till Trafikverkets förslag om nationell transportplan 2018-2029

Svensk Sjöfart är i sitt remissvar till Trafikverkets förslag om nationell plan 2018-2029 positiva, men anser också att Trafikverket skulle behöva ta höjd för att stärka sjöfartens förutsättningar för att hantera framtida trafikökningar ytterligare. Exempelvis bör finansieringen av isbrytningen läggas i planen för att öka möjligheten att använda sjöfarten i högre utsträckning – året om och såväl i isfria som isutsatta vatten. Kostnaderna för att använda sjöfart måste bli relativt sett lägre. Det är därför mycket viktigt att isbrytarnas fasta och löpande kostnader belastar statsbudgeten och inte rederier/transportköpare.

Av ytterligare vikt är att justera i planen är avsaknad av en satsning av farleden till Göteborgs Hamn. Den logistiska effektiviteten för näringslivet i Sverige, men också i Norge och Finland, har många grundpelare, en hamn med direktanlöp av de stora containerfartygen är en av dessa pelare.

Att öka satsningen på kunskapsutveckling och implementering av mer hållbara möjligheter för att lösa det framtida behovet av transporter är också en central del i att uppnå transport-, närings- och miljö/klimatpolitiska mål.

Ungefär 90% av den svenska utrikeshandeln transporteras via sjöfarten och ca 30 miljoner personer åker med färjor i utrikes trafik varje år. Detta tydliggör sjöfartens infrastruktureffektivt. Att nyttja sjöfarten i högre utsträckning är en av grundpelarna i alla partiers transportpolitiska ambition. Det är också en grundpelare i Trafikverkets uppdrag. Därför hoppas vi att Trafikverket genomför ovan justeringar för att göra ett bra förslag ännu bättre.

Läs hela Svensk Sjöfarts remissvar här.

Publicerad: 2017-11-29