Svensk Sjöfart välkomnar Statskontorets uppdrag att utreda förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform

Våren 2020 beslutade riksdagen att genomföra en översyn av Sjöfartsverkets verksamhetsform och finansiering. Nu har regeringen gett Statskontoret i uppdrag att genomföra utredning. Branschorganisationen Svensk Sjöfart är positiva till beslutet.

– Vi välkomnar att Sjöfartsverkets verksamhetsform och finansieringsform nu äntligen ska utredas efter att Riksdagen tog beslut om detta år 2020. Det är exempelvis inte hållbart att verket år efter år höjer handelssjöfartens avgifter på grund av dess ekonomiska situation, något som både flera stora aktörer från svensk industri- och transportnäring påpekat. Vi hoppas att resultatet av översynen kan säkerställa en långsiktigt hållbar finansieringsmodell för sjöfartsverket som också leder fram till förslag som kan stärka hela sjöfartsnäringen och svensk industri. Bland annat ser vi möjligheter att i översynen se över vad som ska ingå i Sjöfartsverkets verksamhet och hur Sjöfartsverket internt skulle kunna effektivisera för att reducera kostnadsbasen och fokusera på sin kärnverksamhet, säger Anders Hermansson tf. VD Svensk Sjöfart.

Utredningen som ska vara klar den 15 februari 2023 ska bland annat innehålla följande delar:

  • utvärdera nuvarande och alternativa verksamhetsformer för Sjöfartsverket
  • för- respektive nackdelar ur verksamhets-, finansierings- och styrningsperspektiv,
  • samhällsekonomiska effekter och konsekvenser för statens budget, samt
  • möjligheten att styra mot överflyttning av transporter till sjöfart och ökad transporteffektivitet i linje med transportpolitiska och klimatpolitiska mål.

Läs mer här.

Publicerad: 2022-01-28