Svensk Sjöfart positiva till miljömålsberedningens förslag om mål för utrikes sjöfart

Miljömålsberedningen, som inrättats av regeringen, har i en ny rapport lagt fram ett förslag om mål för konsumtionsbaserade utsläpp samt för utrikes sjöfart och flyg. Tidigare har beredningens förslag resultatet i en svensk klimatlag.

Miljömålsberedningen föreslår att riksdagen beslutar om ett långsiktigt klimatmål för Sveriges klimatpåverkan från konsumtion om att nå nettonoll utsläpp till 2045. För sjöfartens del föreslås även Miljömålsberedningen att riksdagen beslutar om att halva delen (50 procent) av utsläppen från fartyg på internationell resa som anlöpt eller avgått svensk hamn inkluderas i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål om att nå nettonollutsläpp inom svenskt territorium senast 2045 samt att Naturvårdsverket får i uppdrag att ta fram statistiken.

Miljömålsberedningen består av flera experter och bland annat medverkar Fredrik Larsson från Svensk Sjöfart som välkomnar den rapport och de förslag som nu publicerats.

– Från sjöfarten välkomnar vi att Miljömålsberedningen är tydliga med att klimatpåverkan från internationell sjöfart i första hand ska regleras av IMO och EU. Att inkludera hälften av utsläppen från fartyg på resa till eller från Sverige i det svenska territoriella klimatmålet stärker vår tes att Sverige både kan och vill gå före i omställningsarbetet, genom bland annat incitament och forskning, för att Sveriges territoriella utsläpp ska nå nettonoll senast 2045. Sjöfartsnäringen har sedan tidigare presenterat en Klimatfärdplan som innehåller mängder med förslag på åtgärder för att minska utsläppen, bland annat att early movers gynnas, och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med alla aktörer, inte minst regering och riksdag, för att förverkliga vår ambition om en fossilfri sjöfart, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart.

Läs mer om Miljömålsberedningens arbete.

Sjöfartens färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Svensk Sjöfarts klimatfärdplan.

Publicerad: 2022-04-08