Svensk Sjöfart önskar besked om isbrytare i den nationella infrastrukturplanen

Trafikverkets förslag till nationella infrastrukturplan innehåller åtgärder för utveckling av Sveriges infrastruktur. Trots att svensk industri flera gånger påpekat vikten av att investering och drift av nya isbrytare finansieras genom den nationella planen finns detta inte med i Trafikverkets förslag, något som branschorganisationen Svensk Sjöfart beklagar.

– Vi önskar precis som svensk industri att vi får klara besked om huruvida Sveriges investering och drift av nya isbrytare kommer att finansieras. Att det finns öppna vattenvägar året om i hela landet är av största vikt för att Sveriges import- och exportindustri ska fungera, precis som snöröjning på landsidan är en förutsättning för att vägtrafiken ska fungera även på vintern. Vi menar att det är nödvändigt att investering och drift av nya isbrytare finansieras genom anslag och inte genom avgifter för att inte minska sjöfartens konkurrenskraft och öka industrin kostnader, säger Anders Hermansson, tf. VD Svensk Sjöfart.

Förslaget till nationell plan innehåller relativt få investeringar för sjöfarten och i förhållande till planen som helhet utgör de föreslagna sjöfartsinvesteringarna mindre än 1,5 procent.

– Svensk Sjöfart är positiva till de åtgärder som föreslås i planen bland annat utveckling av farlederna i Göteborg, Stockholm och i Luleå, samt investeringar i slussarna i både Mälaren och Trollhättan. Svensk Sjöfart är även positiva till Trafikverkets förslag att utreda ytterligare åtgärder inte minst kopplade till digitalisering som har en potential att stärka sjöfartens förutsättningar. Långsiktigt bör dessutom planprocessen utvecklas och tydligare inkludera de internationella kopplingarna, även de intermodala perspektiven måste stärkas. Ett ännu mer trafikslagsövergripande perspektiv är eftersträvansvärt. Teknikutveckling, digitalisering och klimatomställning gör dessutom att synen på vad som utgör infrastruktur inte kan vara statisk och måste utvecklas över tid. Olika trafikslag behöver också olika typer av infrastruktur, vid olika tidpunkter. Framgent finns därför anledning att se över vad som bör kunna inrymmas i en nationell plan, säger Anders Hermansson, tf. VD Svensk Sjöfart.

Läs hela remissen här.

Publiceras: 2022-02-23