Svensk Sjöfart m.fl. skriver till regeringen: ”Ge Energimyndigheten i uppdrag att hantera FuelEU Maritime och Refuel EU Aviation”

Svensk Sjöfart har tillsammans med Drivkraft Sverige, Energigas Sverige och Transportföretagen Flyg skickat in en hemställan till infrastrukturdepartementet om att regeringen ska ge Energimyndigheten i uppdrag att hantera FuelEU Maritime och Refuel EU Aviation. Det skulle innebära en mer (kostnads)effektiv lösning då tillsynen av förordningarna kräver liknande kompetens som idag finns hos Energimyndigheten kopplad till hållbarhetslagen, reduktionsplikten, drivmedelslagen.

FuelEU Maritime och Refuel EU Aviation är båda EU-förordningar som kommer ur EU:s Fit-for-55 paket vars syfte är att tillhandahålla ett sammanhängande och stabilt ramverk för att uppnå EU:s klimatmål och bidra till klimatomställningen samt minskade utsläpp för sjöfart respektive flyg. I hemställan påpekar aktörerna bland annat att Transportstyrelsens arbete inom transportområdet idag inte omfattar det primära syftet med förordningarna och därmed saknas de krav på kompetens och erfarenhet som ställs på en tillsynsmyndighet.

Genom att ge Energimyndigheten, som idag hanterar nationella regelverk nära besläktade med FuelEU Maritime och Refuel EU Aviation, uppdraget finns det stora samordningsfördelar som leder till effektivare hantering, minskad administration och utnyttjande av befintlig kompetens och erfarenhet. Transportstyrelsen saknar relevant erfarenhet kopplad till energianvändning, utsläppsberäkningar, hantering av rapportering för drivmedel och bränslen. m.m. men kan stödja Energimyndigheten i t.ex. FuelEU Maritime i frågor som berör erfarenhet av sjötransport, fartyg och annat.

Läs hela hemställan här.

Publicerad: 2024-05-06