Svensk Sjöfart intervjuas om Stena Impero

Svensk Sjöfarts vd, Rikard Engström, var med i ett nyhetsinslag i SVTs Rapport den 6 augusti. Fokus i inslaget var om Irans beslagtagande av Stena Bulks fartyg Stena Impero kan få fler rederier att flagga svenskt.

– Vad man kan konstatera är att det utifrån den vetskap vi har idag inte möjligt att säga om brittisk flagg varit avgörande för angreppet. Iran hävdar att fartyget i samband med, enligt dem, en incident med en fiskebåt brutit internationella regler. Om det är riktigt ska flaggan rimligen inte spelat någon roll. Om rederierna blir mer tveksamma till en viss flagga av t ex säkerhetsskäl eller i fallet med den brittiska flaggan kanske snarare Brexit-skäl finns det ju en stor mängd andra flaggor som man lika gärna skulle kunna välja som alternativ till den svenska. Jag hoppas nu först och främst på en så snar lösning som möjligt primärt för de ombordvarande sjömännen och deras familjer, säger Rikard Engström.

– Även om jag naturligtvis gärna ser fler svenskflaggade fartyg tror jag inte att händelsen som enskilt fenomen ökar sannolikheten för att man ska välja svensk flagg. Svensk flagg är bra och viktigt men betydligt viktigare är att vi har svenskägda ansvarstagande rederier som kan verka under rimliga förutsättningar. Svensk sjöfart är välkänd internationellt för att vara ambitiös avseende såväl miljö- och klimatarbete som säkerhetsaspekter. Ju större handelsflottan är desto större trovärdighet och inflytande har vi när vi internationellt driver på för en mer hållbar sjöfart globalt sett. Det ger oss en exportmöjlighet inom den svenska maritima näringen. En mer omfattande flotta genererar stora samhällsintäkter. Ser man till exempel på Danmark så konstaterar man där att sjöfarten genererar en exportintäkt motsvarande 280 miljarder kronor för 2018, säger Rikard Engström.

Som framgår av reportaget har antalet svenskflaggade fartyg ökat något det senaste året.

– Det beror bland annat på att politiken har tagit några steg på vägen i att gå från ord till handling. Långsiktigt stabila regler är a och o. Det är viktigt att förutsättningarna för att sjöfarten ska kunna välja svensk flagg är tillräckligt bra så att man inte tvingas välja bort flaggan av det skälet. Politiken har därför en mycket viktig uppgift i att fortsätta stärka sjöfartens förutsättningar – inte bara för flaggans, den maritima näringen och transportköparnas skull utan också för att avlasta landinfrastrukturen och nyttja den billiga infrastrukturen som vattnet utgör på ett bra sätt. Vill man göra detta och samtidigt säkerställa fler svenskflaggade fartyg är två viktiga parametrar att utveckla tonnageskatten och göra den mer inkluderande samt att göra som skett i vår omvärld – ersätta stämpelskatten på fartyg med en fast avgift som täcker statens administrativa kostnad för insatsen. Det har man med stor framgång gjort i flera länder i vårt närområde. Då kan man få fler rederier, inte bara svenska, att välja svensk tonnageskatt och kanske även svensk flagga, säger Rikard Engström.

Se nyhetsinslaget här (inslaget börjar 6.50 in i sändningen).

Publicerad: 2019-08-08