Svensk Sjöfart i remissvar: Regeringen behöver agera skyndsamt

Föreningen Svensk Sjöfart har nu lämnat sitt svar på Regeringens remiss Vågade skatter – Navigering i sjöfartens förutsättningar. Svensk Sjöfart välkomnar regeringens tydliga ambition att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft och attraktivitet, men poängterar särskilt att det är av yttersta vikt att regeringen agerar skyndsamt.

– Vi ser positivt på den höga ambitionen i ett akut läge, men den når inte ända fram. Utan de justeringar som vi har föreslagit i vårt remissvar kommer vi tyvärr inte att komma i mål, säger Pia Berglund, senior advisor på Svensk Sjöfart.

Svenska rederier har under lång tid tappat i konkurrenskraft mot rederier i andra EU-länder på grund av sämre villkor. Antalet handelsfartyg registrerade i Sverige under svensk flagg är rekordlågt. Inom vissa fartygssegment, flera viktiga för svensk beredskap, saknas idag helt svenskflaggade fartyg. Konkurrensförutsättningarna för svenska rederier behöver därför snabbt stärkas för att säkerställa svensk försörjning och beredskap.

Det var i juni 2023 som infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson beslutade att tillsätta en utredning för att se över stämpel- och tonnageskatterna. I utredningen ingick att analysera om det fanns skäl att avskaffa stämpelskatt vid beviljande av ansökan om inteckning i skepp samt utvärdera och föreslå åtgärder för att utveckla systemet med tonnagebeskattning. I uppdraget ingick också att föreslå finansiering för utgiftsdrivande eller skatteintäktsminskande förslag. Resultaten av utredningen presenterades i promemorian Vågade skatter – Navigering i sjöfartens förutsättningar i december 2023.

Här kan du läsa Svensk Sjöfarts remissvar Vågade skatter – Navigering i sjöfartens förutsättningar (pdf).

 

Publicerad: 2024-03-14