Svensk Sjöfart ”framtidsspanar” på framtidsdag

Hur ser framtiden ut för sjöfarten egentligen? Är det smarta fartyg som gäller och ska vi vänta oss ökad digitalisering? Detta och mycket mer diskuterade Christina Palmén under seminariet ”Framtidens Sjöfart” i Luleå.

Under året har Svensk Sjöfarts medlemmar diskuterat fram en gemensam hållning gällande smarta fartyg som visar vad handelssjöfarten anser att man bör ta hänsyn till i diskussionen kring smarta fartyg, något som Christina berättade om i sin presentation.

– Vi menar att begreppen smarta fartyg eller smart sjöfart är mer talande för vad det handlar om, eftersom att vi märker att många ofta kopplar ihop autonom sjöfart med obemannade fartyg och det är inte fokus för oss, vi ser att människan kommer fortsätta att vara en central del i framtidens sjöfart. Från vårt perspektiv är det viktigt att tekniken inte finns för sig själv, utan att den används för att uppnå ett syfte; exempelvis energieffektivisering eller ökad säkerhet. Säkerhet, hållbarhet och effektivitet är drivkrafter och vi har många nordiska rederier som ligger i absoluta framkant vad gäller innovation och teknikutveckling. Naturgas och biogas [LNG/LBG], metanol- och batteridrift är några exempel. Ökat fokus på smart sjöfart och bättre beslutsstödsystem är andra exempel. Och på många sätt är framtidens sjöfart redan här. Fartyg har lång livslängd och de nybyggnationer som sjösätts idag kommer ingå i det globala tonnaget lång tid framöver, säger Christina Palmén.

Att tekniken skulle konkurrera ut människan är inget som Svensk Sjöfart ser i framtiden.

– Tillämpningen av ny teknik sker gradvis, drivet av möjligheter att förbättra säkerheten och effektivisera verksamheten. Roller och kompetenser kommer att förändras framöver, precis som det alltid gjort. Och att se vilka kompetenser som krävs inom sjöfarten är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete. Även vid högsta nivån av digitalisering och automation krävs mänsklig interaktion, antingen ombord eller iland. World Maritime University publicerade nyligen rapporten Transport in 2040: how automation and technology will impact the future of work. Några slutsatser är att införandet av allt mer automation och ny teknik kommer att vara evolutionär snarare än revolutionär. En annan intressant studie om sjöfart och digitalisering publicerades av den internationella redarföreningen, ICS. Studien, Seafarers and digital disruption, pekar på att ökad digitalisering även kommer att innebära ytterligare arbetstillfällen i land. Områden som vi ser att det är viktigt att se närmare på är bland annat standardiseringar, regelverk och framtidens kompetenskrav, säger Christina Palmén.

Förutom smarta fartyg menade Christina Palmén att framtiden också kommer att genomsyras av ordet hållbarhet.

– Vi ser att hållbarhet nämns alltmer utifrån olika aspekter. Det handlar både om energieffektivisering och teknikutveckling med fokus på miljö- och klimat, men också om ökad jämställdhet och mångfald. För att lyckas framöver är det bland annat viktigt att vi satsar på forskning och innovation och i Svensk Sjöfarts nyligen publicerade forsknings- och innovationsstrategi lyfter vi fem områden som vi ser som extra prioriterade, bland annat digitalisering & automation, säger Christina Palmén.

Andra talare under dagen var bland annat Svensk Sjöfarts medlemmar Frida Rowland, Atob@C Shipping AB, och Ragnar Johansson, Wallenius SOL, samt Pia Berglund, samordnare för inrikes sjöfart på Trafikverket.

Läs Svensk Sjöfarts position kring smarta fartyg här:

Swedish Shipowners Association’s considerations on smart ships

Publicerad: 2019-05-16