Svensk Sjöfart deltar i forskningsprojekt om minskning av växthusgasutsläpp

Chalmers tekniska högskola och IVL Svenska Miljöinstitutet genomför tillsammans med Svensk Sjöfart ett tre-årigt forskningsprojekt under namnet ”Vägen mot 50% minskning av växthusgasutsläpp från sjöfart till 2050.” Projektet delfinansieras genom Energimyndighetens sjöfartsprogram som lanserades under 2018 och där besluten från första utlysningen nu är offentliggjorda. Projektet tar sikte på vad som kallats ”Sjöfartens Paris-avtal”, i vilket International Maritime Organization under 2018 beslutade om en initial strategi för reduktion av växthusgaser från internationell sjöfart, med målet att minska sjöfartens totala utsläpp av växthusgaser med minst 50% till år 2050 jämfört med 2008 och en strävan om nollutsläpp.

– Frågan är högt prioriterad och den svenska sjöfartsnäringen genomför stora satsningar för att nå minskad miljö- och klimatpåverkan. Vi ser fram emot hur detta projekt kan bidra med kunskapsbaserade underlag för såväl enskilda företagsbeslut som för nationella och internationella överenskommelser Inom projektet kommer Svensk Sjöfart och våra medlemmar att kunna bidra med erfarenheter, lärdomar och utmaningar gällande exempelvis olika scenarier och tekniska lösningar. Under projektets gång kommer underlag även att kunna användas för föreningens arbete med att utveckla och påverka de beslut och vägval som krävs på nationell och internationell nivå för att nå målet om reduktion av utsläpp från internationell sjöfart, säger Suzanne Green, ansvarig för forskningsfrågor på Svensk Sjöfart.

Projektet har följande delmål:

  • En detaljerad utvärdering av 4-5 tekniska lösningar som bedöms ha potential för att kostnadseffektivt kunna minska sjöfartens CO2-utsläpp.
  • En detaljerad utvärdering av 2-3 styrmedel med stor potential att bidra till minskade utsläpp från sjöfarten.
  • Uppdaterade globala och svenska scenarier över kostnadseffektiva val av marina bränslen och framdrivningstekniker.
  • Minst två manuskript for publicering i vetenskaplig tidskrift och ett konferensbidrag.
  • Betydande kunskapsutbyte och resultatspridning genom involvering av svenska sjöfartsaktörer och dialog med aktörer både nationellt och internationellt bl a genom en workshop för svenska sjöfartsaktörer.
  • En vägbeskrivning av hur sjöfarten kan nå IMOs utsläppsmål för 2050 sammanfattad i en ”policy brief”.

Publicerad: 2019-03-22