Svensk Sjöfart beklagar Sjöfartsverkets beslut att gå vidare med avgiftshöjningar

Sjöfartsverket har beslutat höja farledsavgifterna med 5,1% samt lotsavgifterna med 10% från och med 1 januari 2023. Svensk Sjöfart anser att beslutet är ytterst beklagligt och att beslutet gällande höjda avgifter dessutom kommer samtidigt som den svenska ekonomin ser ut att bromsa in och flera bedömare varnar för en kommande lågkonjunktur.

– Att genomföra så här kraftiga höjningar av farleds- och lotsavgifter, samtidigt som vi går in i en lågkonjunktur och sjöfarten dessutom likt övriga samhället har påverkats av de kraftigt ökade energipriserna, är mycket olyckligt då det minskar den svenska konkurrenskraften och bidrar till ökade kostnader för importerade varor. Ovan på det motverkar det också den överflyttning av gods från land till sjö som det finns en enighet om i Sveriges riksdag, säger Anders Hermansson, VD Svensk Sjöfart.

Farledsavgifterna är en mycket viktig fråga för handelssjöfarten och svensk industri. Avgifterna påverkar såväl sjöfartens konkurrenskraft gentemot andra trafikslag som den svenska exportens konkurrenskraft. Höjda avgifter bidrar också till ökade kostnader för import- och insatsvaror. Sjöfartsverket under flera tidigare år har genomfört stora höjningar, trots att branschorganisationer dess negativa påverkan både för överflyttningen och för industrins konkurrenskraft.

Sjöfartsverket har under innevarande år erhållit ett särskilt tillskott från regeringen om sammanlagt 220 miljoner för att täcka kostnader för de uppgifter som Sjöfartsverket utför och som ska finansieras med anslag och inte över avgifter. Detta föreslogs dock bara som tillfällig åtgärd och någon förlängning har inte aviserats från regeringen.

– Svensk Sjöfart är djupt bekymrade över att regeringen inte permanentar dessa medel till Sjöfartsverket, då de uppgifter som medlen är tilltänkta att bidra till inte är av tillfällig natur. Dessa medel utgör exempelvis medel till arbete med den delen av Sjöfartsverkets verksamhet som är riktad mot allmänheten, ex. när sjöräddningen rycker ut för att rädda personer på fritidsbåt i nöd eller för den delen för att hålla beredskap för flygräddningen. Inom båda dessa områden räcker de medel som är tilltänkta att finansiera verksamheten inte till. Effekten blir att handelssjöfarten genom avgifterna får bära kostnaderna när Sjöfartsverket bygger upp stora underskott- det här måste politiken rätta till. Man kan inte ducka för detta och låta kostnader om flera hundra miljoner per år landa på farledsavgifterna- då är det inte konstigt att vi ser dessa höjningar, säger Anders Hermansson.

Positivt i sammanhanget är dock den särskilda klimatkompensation för sjöfarten som regeringen aviserade i budgetpropositionen förra året under 2023 och 2024. Sjöfartsverkets inriktning att använda det aviserade tillskottet till en sänkning av farledsavgifterna samtidigt som miljöincitamentet utökas, gör dock att effekterna av avgiftshöjningarna skjuts upp, samtidigt som effekterna av satsningen i sig minskar.

– De höjda avgifterna urholkar effekterna av den satsning som genomförs. Lägg där till att avgifterna har höjts flera år i följd samt att Sjöfartsverket beslutat om kraftiga höjningar av lotsavgifterna. Från Svensk Sjöfarts sida hade vi velat se en generell minskning av farledsavgifterna, en tydlighet kring vad som ska finansieras över anslag och vad som ska finansieras via avgiftsmedel, säger Anders Hermansson.

Att lotsa fartyg är en viktig uppgift där lotsningen ser till att fartyg kommer fram tryggt och säkert när fartygets besättning exempelvis själva inte har kunskap om den specifika lotsleden in till hamn. Varje år genomförs ungefär 35 000 lotsningar till svenska hamnar.

Sjöfartsverket har beslutat höja lotsavgifterna, som betalas av handelssjöfarten, med så mycket som 10 procent. Svensk Sjöfart anser att det är obegripligt och oacceptabelt att lotsavgifterna höjs varje år, trots att VTI för flera år sedan konstaterade att avgifterna från handelssjöfarten täcker Sjöfartsverkets kostnader för lots.

Sjöfartsverket motiverar höjningen av lotsavgifterna med att uppnå full kostnadstäckning.

– Att verket år efter år höjer lotsavgifterna på detta sätt finner vi mycket märkligt. Speciellt då man för länge sedan borde ha nått full kostnadstäckning för lotsavgifterna. Dessutom erhöll verket under föregående medel för att hantera effekterna av pandemin och för kommande år dessutom erhållit medel av regeringen för att sänka farledsavgifterna. Att då istället höja lotsavgifterna kraftigt gör att den effekt av stärkt konkurrenskraft för sjöfarten och svensk industri som regeringen avsåg inte kommer att uppfyllas, säger Johan Källsson, ordförande i Svensk Sjöfarts farledsavsgiftsgrupp.

Publicerad: 2022-09-08