Svensk flagg nödvändigt i en krissituation

Svensk Sjöfarts VD Anders Hermansson intervjuades i Sveriges radios podd Gräns om osäkerheten och det militära maktspelet på världshaven, och betonade särskilt vikten av fler svenskflaggade fartyg.

– Svensk flagg är viktigt, för det handlar om något vi kan vara säkra på finns tillgängligt om säkerhetsläget skulle förvärras, om vi exempelvis skulle hamna i krig, säger han i podden där han intervjuas tillsammans med Sveriges marinchef Ewa Skoog Haslum och Elisabeth Braw, forskare och säkerhetsexpert på tankesmedjan Atlantic council.

Cirka 90 procent av all svensk import och export går någon gång i logistikkedjan till sjöss. Det är enormt viktigt för Sverige att kunna bedriva sjötransport om vi ska kunna klara av den grundläggande försörjningen i en krissituation. Försvarsmakten kan skydda det som är svenskt, så det är nödvändigt att fartygen har svensk flagg. Så fort fartyget har lämnat hamnen och det närmaste havsområdet så är det nationaliteten på flaggan som är det viktiga. Den nation som har flaggan har rätt att bestämma över fartyget i en krissituation, oberoende av vem som äger fartyget. Under pandemin kunde vi se att stater började bestämma över fartyg med deras flagg.

– Man valde från vissa länder även inom Europa att faktiskt behålla vissa produkter och inte exportera dem vidare, trots att de ägdes av och var på väg till andra länder. Man såg behovet av att säkerställa sina nationella intressen i första hand, berättar Anders Hermansson.

– Vi i Sverige måste nu verkligen fundera om vi har tillräcklig förmåga att skydda den för Sverige så viktiga sjöfarten. Vår bedömning är att förmodligen har vi inte det i Sverige idag, säger han i podden.

På Sveriges radios webbplats kan du lyssna på podden.