”Statens finansiella ansvar över Sjöfartsverket måste förändras”

Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart, och Ragnar Johansson, VD Wallenius SOL, har besvarat Niklas Hermanssons (Gävle Hamn AB) replik i Gefle Dagblad om att Sverige behöver mer gods på köl och att avgiftsuttaget måste minska.

”Det är glädjande att Gävle Hamn genom Niklas Hermansson debattinlägg stryker under vårt budskap. Avgiftsuttaget från sjöfarten måste minska om vi ska kunna närma oss de politiskt högt ställda ambitionerna om överflyttning och ökat användande av sjöfarten.” skriver Rikard och Ragnar bland annat.

Vi är helt eniga med Hermansson i att det ger en mer komplett bild att också ta med driftskostnader för fartyget i ett anlöp. Emellertid var poängen med vårt angreppssätt att även om rederiet skulle bjuda på dessa kostnader så täcker inte de intäkter man kan få de kostnader som Sjöfartsverket primärt (80%) men också hamnen tar ut. Det vi visade på i vår replik var inte något generellt utan ett specifikt och dagsaktuellt upplägg. Det rörde möjligheten att trafikera hamnen och ta en dellast – ett upplägg som är grunden i den överflyttning och avlastning som inte minst politiken talar om som en stor potential. Dessvärre visar vårt exempel att detta inte är realistiskt att tro att vi ska kunna se en sådan utveckling då framförallt avgifterna för farled och lots omöjliggör detta i många fall. Resultatet blir att godset tar den asfalterade vägen till kund.

Grunden är, som Hermansson instämmer i, att statens finansiella ansvar över Sjöfartsverket måste förändras. En lösning skulle möjligen kunna vara att myndigheten går in i Trafikverket men det finns förstås också en rad andra möjligheter – snabbast och enklast torde vara att statens helt eller i mycket högre utsträckning än idag anslagsfinansierar myndigheten.

Tack Gävle Hamn – vi har aldrig tvivlat över att vi har en gemensam målbild om mer gods på köl!”

Publicerad: 2020-11-20