Specialsjöfarten efterfrågar regeländringar och dialog med regeringen

Specialsjöfarten är en viktig del av sjöfarten som bland annat lägger el- och internetkablar, kör ambulansbåtar samt båtar som kör ut både personal och reservdelar till vindkraftparker och offshoreplattformar. På grund av dess speciella karaktär har nationella regler inte alltid anpassats till denna del av sjöfarten, varför dessa rederier haft svårt att etablera sig i Sverige. Nu har Transportstyrelsen publicerat en ny rapport som analyserar åtgärder som krävs för att stärka specialsjöfarten. Svensk Sjöfart välkomnar rapporten och att myndigheten ser vikten av specialsjöfarten.

– Transportstyrelsen har under en kort tid gjort en bra genomlysning och identifierat flera av de områden där det är av yttersta angeläget att åtgärder kommer tillstånd. Bland annat föreslår man att specialsjöfarten får en fokalpunkt, något som vi välkomnar. Vi ser också fram emot ett successivt arbete från myndighetens sida vad gäller de mer tekniska delarna av regelverket, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

Några av de viktigaste åtgärderna för att stärka specialsjöfarten är dock näringspolitiska och Anders Hermansson menar att regeringen har ett särskilt ansvar för att förbättra villkoren.

– När det gäller näringsvillkoren är det ytterst angeläget att regeringen ser till att rederier som vill verka i Sverige kan göra detta. Att vi i Sverige nationellt kan tillhandahålla denna typ av samhällsviktiga tjänster som specialsjöfarten utgör är helt avgörande och det är viktigt att regeringen initieringar en dialog med branschen kring hur vi gemensamt kan göra detta attraktivt att bedriva denna typ av verksamhet också i Sverige. De näringspolitiska frågorna som inte fungerar idag för specialsjöfarten är exempelvis sjöfartsstödet, där man måste tillse att specialsjöfart omfattas på samma sätt som annan sjöfart. Vi har goda förutsättningar att växa och utveckla denna verksamhet i Sverige och bör se till att vi har lika konkurrenskraftiga regler som bland annat i Danmark, säger Anders Hermansson.

– Ett annat viktigt område är exempelvis möjligheterna för specialsjöfarten att omfattas av så kallad tonnagebeskattning, vilket specialsjöfarten inte kan i Sverige idag. Därmed hindras rederier i Sverige från att erhålla en förutsägbarhet som man kan erhålla i andra länder. I och med att tonnageskatten är en skatt som baseras på intjäningsförmåga i stället för faktiska intäkter är den dessutom enkel att administrera både för rederierna och för staten, säger Anders Hermansson.

Läs Transportstyrelsens rapport här.

Publicerad: 2020-08-13