Sjöfartsverkets förslag till höjning av lotsavgifterna är orimligt

Att lotsa fartyg är en viktig uppgift där lotsningen ser till att fartyg kommer fram tryggt och säkert när fartygets besättning exempelvis själva inte har kunskap om den specifika lotsleden in till hamn. Varje år genomförs ungefär 35 000 lotsningar till svenska hamnar. Lotsavgifterna betalas av handelssjöfarten. Nu föreslår Sjöfartsverket återigen en omfattande höjning av avgifterna med så mycket som 10 procent från och med den 1 januari 2023. Detta trots att verket gjort motsvarande höjningar flera gånger tidigare, och att VTI för flera år sedan konstaterade att avgifterna från handelssjöfarten täcker Sjöfartsverkets kostnader för lots. I sitt förslag anger Sjöfartsverket att man vill höja på grund av att coronapandemin medfört färre antal lotsningar och därmed lägre intäkter.

– Att verket år efter år höjer avgifterna på detta sätt finner vi mycket märkligt. Speciellt då man för länge sedan borde ha nått full kostnadstäckning för lotsavgifterna. Dessutom har verket under föregående år erhållit medel för att hantera effekterna av pandemin och för kommande år dessutom erhållit medel av regeringen för att sänka farledsavgifterna. Att då istället höja lotsavgifterna kraftigt gör att den effekt av stärkt konkurrenskraft för sjöfarten och svensk industri som regeringen avsåg inte kommer att uppfyllas. Även om vi sett en tillfällig nedgång under pandemin – så är det inte rimligt att avgiftsuttaget ökas för att hantera en tillfällig effekt som denna- särskilt inte när stora delar av sjöfarten precis är på väg ut ur så omfattande kris som pandemin inneburit. Vi ser dessutom nu en stark återhämtning inom vissa segment som gör att antalet lotsningar kommer att öka. Sjöfartsverket förefaller inte tagit höjd för detta i sin analys. Konsekvensanalysen är dessutom bristfällig då den varken redovisar graden av kostnadstäckning och hur utvecklingen av avgifterna inkl. höjningar sett ut historiskt. Vi förutsätter att Sjöfartsverket tänker om och arbetar om förslaget om höjda lotsavgifter, säger Anders Hermansson, VD Svensk Sjöfart.

Höjda avgifter innebär att konkurrenskraften minskar i förhållande till andra trafikslag, speciellt för en viss typ av fartyg. Samtidigt har regeringen ett mål om överflyttning av gods från väg till sjöfart.

– VTI säger tydligt i sin konsekvensutredning att höjda avgifter för exempelvis den trafik som går i Vänern och Mälaren kommer att få en negativ påverkan på konkurrenskraften. Detta förslag går helt enkelt inte ihop med de politiska målen, säger Johan Källsson, ordförande i Svensk Sjöfarts farledsavsgiftsgrupp.

Publicerad: 2022-06-16