Sjöfartsnäringens konkurrenskraft behöver stärkas, konstaterar Trafikutskottet

Så skriver ett enigt Trafikutskott i sin utvärdering av den svenska sjöfarten som presenteras på riksdagens hemsida den 17 april. Utflaggningen riskerar i förlängningen färre praktikplatser för våra maritima studenter, färre jobb i sjöfartsklustret som sysselsätter över 100 000 personer, lägre skatteintäkter och minskad kompetens inom sjöfarten.

I utvärderingen slås fast att en svenskflaggad handelsflotta stimulerar kringliggande verksamhet och bidrar till att upprätthålla sjöfartskompetensen i Sverige. Sjöfarten ger skatteintäkter och bidrar till att skapa arbetstillfällen både direkt och indirekt. En väl fungerande sjöfart till och från svenska hamnar är dessutom avgörande för svensk industri och dess möjligheter att konkurrera på världsmarknaden. Uppföljningsgruppen konstaterar att det därför finns goda skäl att stärka konkurrenskraften hos den svenska flottan och förhindra ytterligare utflaggning.

Pia Berglund, VD på Sveriges Redareföreningen välkomnar rapporten och dess slutsatser och hoppas att denna nu leder till skyndsamma åtgärder. En av de mer akuta och viktiga åtgärderna är införandet av en tonnageskatt den s.k. Blå Skatten för Blå tillväxt. Erfarenheterna från andra EU-länder visar att när tonnageskatten infördes ökade också inflaggningen av fartyg dramatiskt. Det finns inget som talar emot en liknande svensk utveckling. Svensk sjöfart har en potential att växa och bidra till svensk tillväxt.