Sjöfartsfrågor diskuteras i riksdagen

Frågan om farleds- och lotsavgifter diskuterades i riksdagen av Anders Hansson (M) och infrastrukturminister Tomas Eneroth. Och båda var överens om sjöfartens betydelse och behovet av att stärka dess konkurrenskraft.

– Att ge svensk sjöfart de allra bästa förutsättningarna att konkurrera med andra länders sjöfart borde vara en av regeringens viktigaste uppgifter. I dag hanteras nämligen närmare 90 procent av alla varor som kommer till och från Sverige genom sjöfart i något led, säger Anders Hansson bland annat i debatten.

– För att sjöfarten ska kunna stärkas långsiktigt behöver den goda förutsättningar. En del är naturligtvis tonnageskatten. Förändringen där gjorde att inflaggningen nu ökar. Det har varit nog så viktigt. Sedan kan det finnas skäl att utvärdera och justera tonnageskatten. Här finns en bra dialog mellan sjöfartens aktörer och regeringen. Men i grunden är det en viktig förutsättning. Om inflaggningen fortsatt ska öka handlar det om att successivt stärka svensk sjöfart. Det gör vi med en tredubbling av investeringarna i nationell plan, med en dubblering av satsningarna på forskning och naturligtvis med en beredskap att fortsatt agera för att se till att sjöfarten har goda förutsättningar. Jag tror att det är viktigt att titta på den samlade avgiftsbördan för att vi också ska se hur vi kan hitta rätt incitament för att stärka sjöfarten, säger Tomas Eneroth.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström välkomnar diskussionen om hur svensk sjöfarts konkurrenskraft kan stärkas.

– Sjöfartens betydelse för svensk basindustri och svenska arbetstillfällen i samhället i stor kan inte överskattas. Det är nu hög tid att regeringen ”sjösätter” en aktiv sjöfartspolitik som leder till att Sjöfartsverkets ekonomiska situation inte kullkastar ambitionerna om överflyttning, att svensk flagg blir konkurrenskraftig med andra seriösa länders flagg och att öka den maritima näringens möjligheter att bidra till stärkt svensk konkurrenskraft i ett hållbart samhälle. Det är ett mycket bra initiativ av Anders Hansson att ta upp denna diskussion, säger Rikard Engström.

Se hela debatten här.

Publicerad: 2020-03-04