Sjöfarten betalar en femtedel mer än de externa kostnader dess frakter genererar

I en ny rapport från Trafikanalys analyseras transportsektorns samhällsekonomiska kostnader. Bland annat visar rapporten på att sjöfarten är det enda trafikslag som är överinternaliserat, alltså att man betalar mer än vad frakterna genererar.

– Sjöfarten betalar i genomsnitt en femtedel mer än de externa kostnader dessa frakter genererar. Detta tydliggör att den målkonflikt mellan samhällsmål och Sjöfartsverkets ekonomiska mål måste tas på allvar. Anslagen till myndigheten är allt för låga. Lägg därtill en ifrågasatt myndighetsform i form av affärsverk och ett avkastningskrav om 3,5 procent och ekvationen blir än mer ohållbar, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Investeringar i sjöfartens infrastruktur är ofta samhällsekonomiskt lönsamma. Samtidigt konstaterar Trafikanalys att isbrytning och lotsning är del av sjöfartens infrastrukturkostnader och att det finns ett behov av att närmare studera marginalkostnaden för lotsning.

– På grund av detta bör politiken ge anslag fullt ut för både isbrytning och lotsning. Varför inte lägga in det som en förutsättning i nästa infrastrukturplan 2022-33? På så sätt kan sjöfartens konkurrenskraft öka, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2019-06-17