Svensk sjöfart arbetar för miljövänlig sjöfart i Östersjön

Östersjöseminariet är ett årligt arrangemang anordnat av IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Sjöfarts miljöansvarig Fredrik Larsson deltog för att diskutera hållbar sjöfart. Enligt Jordbruksverket har jordbrukets läckage av näringsämnen till sjöar och hav pekats ut som en viktig källa till övergödning och Östersjöns algblomningar och står för hälften av utsläppen. Trots att jordbruket, fisket, bilismen, orenade avlopp och industrin är de största orsakerna till övergödning är det viktigt att också sjöfarten arbetar för ett hållbart Östersjön.

Sedan 2015 finns ett svaveldirektiv, som minskar utsläppen i Östersjön, barlastvattenkonventionen träder i kraft och minskar invasiva arter och industrin investerar stora summor i nya bränslen som LNG, metanol, batterier och renande system som skrubbrar. Sjöfarten är ett miljövänligt transportmedel och kan avlasta vägtransporter på ett effektivt sätt; ett fartyg kan exempelvis ersätta minst 150 lastbilstransporter. Även om sjöfarten är ett miljövänligt transportalternativ finns det ytterligare åtgärder som kan ge positiva effekter på miljön.

Fredrik Larsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart, deltog i Östersjökonferensens paneldiskussion för att diskutera hur vi når en hållbar sjöfart i Östersjön och hur redare, hamnoperatörer, sjöfartsindustrin, myndigheter och politiker tillsammans kan tackla de utmaningar som Östersjön står inför.

– Sjöfarten är en internationell bransch och är mycket konkurrensutsatt. Trots detta satsar den svenska sjöfarten för att genomföra så stora miljöförbättrande åtgärder som möjligt. Tyvärr gynnar inte de nationella avgifterna för sjöfarten miljöinvesteringar i den takt vi önskar. Om det blir olönsamt att bedriva sjöfart för svenska redare i Sverige är risken väldigt stor att de miljövänligaste aktörerna försvinner och ersätts av betydligt sämre alternativ, säger Fredrik Larsson.

Under diskussionen poängterar Fredrik Larsson även att det är viktigt att åtgärder som genomförs är internationella och styr mot miljöförbättrande åtgärder.

– Vi tycker att det är viktigt att FN:s sjöfartsorganisation, IMO, stiftar globala regler som styr mot bättre miljö. Att reglerna beslutas på en internationell nivå är en central del för att skapa konkurrensneutralitet mellan länder och minska sjöfartens klimatpåverkan globalt, säger Fredrik Larsson.

Även om lagar och regler finns, men Fredrik Larsson att det är det minst lika viktigt att det finns system som säkerhetsställer att dessa efterlevs.

– En kontrollfunktion som kontrollerar att lagar och regler faktiskt efterföljs är centralt för att direktiven ska få någon verkan. Exempelvis måste det få konsekvenser för de företag som bryter mot svaveldirektivet för att direktivet ska vara effektivt, säger Fredrik Larsson.

Publicerad: 2017-10-06