Seminarium om MRV-regelverket gav klarhet och identifierade nya frågor

Från den 1 januari 2018 ska alla fartyg överstigande 5000 grosston på resor till eller från hamnar inom EU mäta, rapportera och verifiera sina CO2-utsläpp, i enlighet med EUs regelverk för Monitoring, Reporting and Verification (MRV) av koldioxid. Den 11 maj arrangerade Sweship Energy och Föreningen Svensk Sjöfart ett seminarium för att tillsammans söka adressera och finna svar på kvarvarande frågor.

Frågan om MRV har många kopplingar till pågående arbete inom Sweship Energy där mätning och analys av mätdata är ett centralt samarbetsområde. Inom rederinäringen finns en övertygelse och vilja att minska koldioxidutsläpp vilket bland annat synliggörs inom Svensk Sjöfarts Klimatfärdplan. Att med exakthet kunna mäta och analysera olika parametrar för respektive fartyg är en viktig metod. Inför införandet av EUs MRV-regelverk har dock många frågor och oklarheter lyfts. Under seminariet besvarades flera av dessa frågor – samtidigt identifierades ett antal oklarheter av seminariedeltagarna.

Majoriteten av deltagarna kom från olika rederier som berörs av regelverket, vid sidan av dessa deltog även underleverantörer med olika typer av lösningar för att uppfylla MRV-kraven och deltagare från akademi och institut.

Svar om oklarheter kring det globala och europeiska regelverket 

Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart, inledde seminariet med ett välkomnande och bakgrunden till seminariet. Samtidigt som IMO arbetar med koldioxidfrågan på en global nivå implementerar EU ett regelverk för att mäta, rapportera och verifiera koldioxidutsläpp på resor till och från hamnar inom EU. Det har funnits viss oklarhet om hur de två olika regelverken – det globala och det europeiska – kommer att påverka varandra, om de rent av kommer att harmoniseras, vilka olika innovationer och lösningar som finns tillgängliga samt att det finns olika tekniska och praktiska oklarheter. För att gemensamt söka finna svar på dess frågor och hitta eventuella gap mellan tillgänglig och behov av ytterligare kunskap arrangeras seminariet, öppet för deltagare från industri, akademi och samhälle.

Regelverk, tidsfrister, krav och utmaningar

Bild MRV2

Julien Dufour, Verifavia & Verifavia Shipping samtalar med deltagarna

Julien Dufour, Verifavia & Verifavia Shipping, gav en presentation med såväl detaljerad genomgång av regelverket och dess tidsfrister, krav och utmaningar samt jämförelse gentemot det globala regelverk för koldioxidmontitorering som International Maritime Organisation (IMO) förbereder. Den närmaste tidsfristen rör övervakningsplan (Monitoring Plan), vilken ska inlämnas till ackrediterad verifikatör senast 31 augusti. Som globalt oberoende ackrediterad MRV-verifieringsorgan gav Verifavia omfattande uppskattade insikter och underlag för deltagarna rörande Monitoring Plan såväl som andra områden.

Novoprofs nya IMRV-system, lösningar från DNV GL och system för MRV-rapportering

Sergey Toymentsev, Novoprof, följde med en presentation av det system som Novoprof utvecklat – IMRV. Han beskrev det som en intelligent IT-plattform som hanterar de krav och utmaningar som MRV-regelverket ställer och gav en demonstration av plattformen.

Pierre Nordin och David Wendel, DNV GL, presenterade de lösningar för rapportering i enlighet med MRV-regelverket som DNV GL utvecklat, där erfarenheter och insikt både från rollen som ackrediterad verifikatör och leverantör av rapporteringssystem delgavs. Vidare demonstrerades rapporteringsplattformen och möjligheter att harmonisera med rapportering i enlighet med kommande IMO-regelverk.

Peter Knudsen, Blueflow Energy Management Systems, presenterade slutligen det system för MRV-rapportering som Blueflow utvecklat, samt system för mätning, datainsamling och analys av energiförbrukning ombord på fartyget vilket kan harmoniseras med MRV-rapportering. Vidare gavs en live demonstration av systemet.

Under dagen lyftes även ett antal tekniska frågor om tolkningar, regelverk och genomförande. Med den breda kompetens som fanns samlad i rummet kunde vissa frågor besvaras direkt, vissa förslag på harmoniserad hantering lyftes, samtidigt som ett antal oklarheter som behöver tydliggöras inför implementering identifierades. För att rapporteringen ska kunna bli rättvisande krävs exempelvis tydlighet från EU rörande tolkning av regelverk. Flera av frågorna som lyftes rörde definitionen av resa, såsom: Är ankring i väntan på lossning utanför hamnområde att betrakta som resa? Hur långt sträcker sig hamnområde? Hur betraktas dellossning av last? De frågor som ej besvaras i nuvarande utkast på Guidelines rörande MRV som framtagits av European Sustainable Shipping Forum tas med som input till kommande möten inom ESSF.

Efter det öppna seminariet följde en workshop med deltagande rederirepresentanter, med fokus på implementering av lösningar, erfarenheter och vidare behov.

Presentationer från dagen finns tillgängliga på förfrågan, vänligen kontakta Sweship Energy vid intresse.