SECA har resulterat i bättre luftkvalité enligt Trafikanalys utvärdering

Trafikanalys utvärdering av SECA visar att luftkvalitén har förbättrats och efterlevnaden av svaveldirektivet är 95 % enligt Trafikanalys rapport.

En skillnad mellan Norge, Sverige och Danmark är efterlevnadskontroller, där Sverige hittills ingen fått böter för överträdelser. I både Norge och Danmark har däremot avgifter avkrävts.

Trafikanalys beräknar att kostnadsökningen för svenska rederier är 700-900 miljoner kronor och att kostnaderna för skogs- och stålindustrin ökat med 200-600 miljoner kronor. Trots detta visar Trafikanalys att långväga sjötransporter och RoRo-trafik ökat i Sverige 2015–2016.

Föreningen Svensk Sjöfart arbetar aktivt med att reducera sjöfartsindustrins negativa påverkan på miljön, såväl nationellt och internationellt. Föreningen antog som första redareförening i Europa som 2009 EU:s Maritima Strategi och därmed den nollvision som finns däri om en sjöfart utan negativ påverkan i luft och vatten.

Utvecklingen av miljöfrämjande teknik för den internationella sjöfartsindustrin leds i många fall av Svensk Sjöfarts medlemmar som haft stora framgångar med projekt gällande fartyg framdrivna av LNG, metanol samt batterier.

Detta utvecklingsarbete är dyrbart och framgångarna är avhängigt av att det finansiella systemet och dess mekanismer finns på plats och gynnar de rederier som genomför investeringar för miljön om vi ska lyckas få positiva utfall för både miljön och företagen.  Sjöfarten är en viktig nyckel till att lösa miljöproblemen som de totala godstransporterna orsakar.

Läs hela Trafikanalys rapport här.

Publicerad: 2017-10-19