Riksdagsledamot lyfte frågan om skattenedsättning för mindre fartyg

”Varför begränsas skattenedsättningen till att endast gälla fartyg överstigandes en bruttodräktighet om 400?”. Frågan ställdes av riksdagsledamoten Jimmy Ståhl (SD) till finansminister Elisabeth Svantesson (M) som nu har inkommit med ett skriftligt svar.

Sverige tillämpar en skattenedsättning av energiskatten för landström, elektrisk kraft som förbrukas av fartyg i hamn. Skattenedsättningen gäller fartyg i yrkesmässig trafik med en bruttodräktighet över 400. I klimathandlingsplanen står att skälet till skattenedsättningen är att ”användningen av sådan elektricitet ur miljösynpunkt är mindre skadligt jämfört med att fartygen istället genererar egen elektricitet med dieselgeneratorer för att tillgodose behovet av elektricitet ombord. Ett annat är att skattenedsättningen resulterar i en mer enhetlig beskattning av inköpt el och el som produceras genom förbränning av olja ombord på fartyget.”

I sin fråga skriver Jimmy Ståhl bland annat att Sverige har valt att begränsa skattenedsättningen till fartyg med en bruttodräktighet över 400.

– Det betyder att majoriteten av fartygen i skärgårdstrafiken är exkluderad från skattenedsättningen eftersom dessa faller under storleksgränsen, trots att det är just dessa fartyg som har störst potential att elektrifieras, skriver han.

Begränsningen av skattenedsättningen till att endast omfatta fartyg överstigande en bruttodräktighet om 400 har föreslagits ska sänkas flera gånger under de senaste åren.

Elisabeth Svantesson har nu besvarat frågan.

– Jimmy Ståhl har frågat mig om varför skattenedsättningen begränsas till att endast gälla fartyg överstigandes en bruttodräktighet om 400. Frågan ställs mot bakgrund av att Sverige beviljar en nedsatt energiskatt för el som förbrukas av vissa fartyg när dessa ligger i hamn, så kallad landström. För att ta del av skattenedsättningen för landström behöver flera villkor vara uppfyllda. Ett av dessa villkor är att fartyget har en bruttodräktighet om minst 400. När skattenedsättningen infördes motiverades begränsningen om 400 bland annat med att ”de största miljövinsterna uppstår om fartyg som i dag framställer sin elektriska kraft genom en hjälpmotor ges del av skattelättnaden för landström. Det rör sig normalt om större skepp i yrkesmässig sjöfart, skriver hon i sitt svar.

– Svensk Sjöfart beklagar att undantaget inte utökades till att omfatta fartyg under en bruttodräktighet om 400. Från branschens sida är detta något vi påpekat i flera år och som även föreslås i rapporten Förutsättningar och styrmedel för ökad elsjöfart, som presenterades efter att Energimyndigheten, tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen, fått i uppdrag av regering att ställa om transportsektorn till fossilfrihet, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart, i en kommentar.