Regeringen fördubblar satsningen på sjöfartsforskning

Regeringen skriver idag i ett pressmeddelande att man har beslutat att utöka satsningen på forskning och innovation inom sjöfartsområdet till 100 miljoner årligen. Under de senaste åren har de statliga sjöfartsspecifika forskningsmedlen avsatta inom Trafikverket varit ungefär 55 miljoner kronor per år vilket innebär närmare en fördubbling av stödet, som ett led i genomförandet av den nationella godsstrategin.

– Att öka sjöfartens konkurrenskraft och attraktivitet är angeläget inte minst i arbetet med att minska transportsektorns utsläpp. Satsningen på forskning och innovation stärker sjöfarten och underlättar till exempel en överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

När infrastrukturministern berättade om nyheten på Svensk Sjöfarts årsmöte 25 april menade han att denna ökning är en ordentlig förstärkning, men om regeringen ska öka det mer beror på hur branschen nu möter denna satsning, vilka ansökningar som kommer in, deras kvalitet, förmågan att se intressanta utvecklingsprojekt.

– Här litar jag till att ni svarar upp mot utmaningen och de beslut regeringen fattar för att stärka forskningsandelen, säger Tomas Eneroth.

Regeringen vill att Trafikverket ska jobba mer aktivt med att informera om stödet till högkvalitativa forsknings- och innovationsprojekt. Syftet med satsningen är att forskningsstödet ska bidra till en utvecklad och hållbar sjöfart. Trafikverket ska även erbjuda stöd till sökande av forskningsmedel.

– Denna satsning innebär en efterlängtad förstärkning av den maritima forskningen i Sverige. Från branschen har vi under många år arbetat för utökade medel för sjöfartsforskning, och det har varit i linje med det behov som de svenska myndigheterna pekat ut, säger Suzanne Green, ansvarig för forskning och innovation på Svensk Sjöfart.

– Sjöfarten kan bidra till att möta de utmaningar som samhället står inför. Svensk sjöfart har, i den nyligen lanserade strategin för forskning, innovation och utveckling 2019-2023, pekat ut fem områden som är högst prioriterade för hållbar sjöfart ur alla tre perspektiv, för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Sjöfarten har stor potential att bidra till hållbar utveckling, med ökat välstånd och handel, minskad negativ påverkan på miljö och klimat och ett fördjupat arbete med de sociala frågorna. För att tillvara denna potential krävs det forskning, innovation och implementering. Det är mycket glädjande att regeringen gör denna satsning och från rederinäringen finns ett stort intresse för att öka samverkan med akademi för att lösa hållbarhetsutmaningarna, säger Suzanne Green.

Publicerad: 2019-04-25