Rederierna i Finland oroade över Sjöfartsverkets förslag på nya avgiftsföreskrifter

Rederierna i Finland har i sitt remissvar på Sjöfartsverkets förslag på nya avgiftsföreskrifter uttryckt stark oro.

Rederierna i Finlands remissvar:

Flera av våra medlemsrederier idkar regelbunden trafik på svenska hamnar. Svenska Sjöfartsverkets planer att 1.1.2018 höja farledsavgiften med 9% och lotsavgiften med 5 % skapar oro i våra led eftersom det också 1.1.2017 genomfördes en kraftig förhöjning. I Finland har vårt lotsningsbolag Finnpilot beslutat att justeringen av lotsningsavgiften för år 2018 är 0% (oförändrad) och Kommu-nikationsministeriet att farledsavgiften fortsättningsvis är halverad (d.v.s. -50% av 2014 års nivå).

Vi upplever speciellt revideringen av de svenska avgiftsparametrarna som bekymmersamma för våra passagerarrederier med stora passagerarcertifikat. Enligt uppgifter från Viking Line, Tallink-Silja och Wasa Line kommer de aviserade taxa höjningarna i kombination med de nya beräknings-grunderna att drabba deras finskflaggade fartyg med avgiftsförhöjningar i intervallet 40 – 75%. Här blir miljödifferentieringen helt verkningslös. Vi ser det inte som förnuftigt att missgynna de fartyg i vilka de största miljöförbättrande investeringarna gjorts, såsom exempelvis LNG-och batteridrift.

En annan röd tråd i det finska farledsavgiftssystemet systemet är att gynna fartyg med regelbundna anlöp och hög isklass framom fartyg med sporadiska anlöp endast i öppet vatten. Tvärtom kommer det svenska förslaget att bestraffa oftaanlöpen medan sällananlöpen gynnas. Likaså ser vi bered-skapsavgiften för lotsning som direkt orättvis. Det är inte kostnadsfritt för ett rederi att bekosta lotsdispenser för sina befälhavare och styrmän. Att på detta sätt urvattna ett viktigt incitament kommer att drabba speciellt nordiska rederier med nordiskt befäl på ett synnerligen negativt sätt.

I Finland kommer vi i en snar framtid att inleda försök med fjärrlotsning. Kommunikations-ministeriet har redan inlett beredningen av revideringen av lotsningslagen för att möjliggöra fjärr-lotsning. Detta är ett led i öppnandet av testmöjligheterna för teknik inom den autonoma sjöfarten med framtidens MASS-fartyg (Maritime Autonomous Surface Ships).

Slutligen vill vi understryka att den mycket moderata avgiftspolitiken i Finland som gynnar samt-liga fartyg oberoende av flagg vilka anlöper finska hamnar har som syfte att stöda rederiernas möjligheter att frigöra kapital för genomförandet av omfattande miljösatsningar.

Läs remissvaret i sin helhet: Rederierna i Finland remissvar

Publicerad: 2017-10-25