Rädda svenska sjöfartsjobb!

Sjöarbetsmarknadens parter, Föreningen Svensk Sjöfart, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SEKO och Sjöbefälsföreningen begär i ett brev till Finansdepartementet den 21 augusti skyndsamma åtgärder för att rädda arbetstillfällen inom den svenska sjöfarten.

I första hand handlar det om skattereformen Blå skatt, dvs ett införande av tonnageskatt som övriga sjöfartsländer i Europa redan infört. Den andra viktiga frågan är att reglerna för skattebefrielse vid sjömäns tjänstgöring utomlands ändras: sjöarbetsmarknadsparterna vill att kravet på att tjänstgöra i ”huvudsak i oceanfart” för skattebefrielse ersätts med ett krav på tjänstgöring i fjärrfart enligt 64 Kap inkomstskattelagen.

Ett aktuellt exempel är Atlantic Container Line, ett av få kvarvarande svenska transoceana rederier som i sommar har beslutat att ge det första av sina nya fartyg engelsk flagg, då frågan om tonnageskatt ännu inte är löst. Det innebär en direkt förlust av cirka 80 arbetstillfällen till sjöss. Ytterligare fyra nya fartyg levereras inom den närmaste 12-månadersperioden.

Vidare innebär fartygens trafik att de endast till 60 procent kommer att vistas i oceanfart. För att villkoret ”huvudsakligen i oceanfart” ska vara uppfyllt enligt skatteverkets regler krävs 75 procent under ett kalenderår. Om kravet på skattebefrielse hade varit ”huvudsakligen fjärrfart” hade det s k internationaliseringsavtalet kunnat tillämpas och arbetstillfällen blivit möjliga även för svenska sjömän.

Länk till brevet