Samarbetsprojekt inför störningar med samhällspåverkan får permanent roll inom civilt försvar

Från nästa år kan projektet TP SAMS, som leds av Trafikverket, bli permanent. I kommande budgetproposition föreslås ett anslag om 40 miljoner kronor. Medel som ska bygga en ny trafikslagsövergripande beredskap inom transportsektorn.

TP SAMS har byggts upp sedan 2015 och samlar ett 20-tal myndigheter och branschorganisationer inom transportsektorn. Syftet är att förbättra samarbetet inför störningar med samhällspåverkan. Det har byggts upp sedan 2015 under ledning av Trafikverket.

I kommande budgetproposition avsätts medel så att Trafikverket, som leder TP SAMS, kan bygga en permanent verksamhet. Vid ett möte med TP SAMS styrelse meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth att avsikten är att säkerställa det fortsatta arbetet och även att nå en långsiktig finansiering. Fyra myndigheter utöver Trafikverket är involverade i uppdraget, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Energimyndigheten, totalt är det ett tjugotal aktörer inklusive de privata.

Vid besöket uttryckte infrastrukturministern att han är mycket nöjd med etableringen av TP SAMS. Det är också en modell som kan vara ett gott exempel i andra sammanhang där myndigheter och privata aktörer behöver samverka.

Innan TP SAMS startade saknades en struktur för systematisk samverkan mellan myndigheter och privata aktörer inom transportsektorn kring frågor som är handlar om samhällssäkerhet och krisberedskap. Etableringen av TP SAMS bidrar till att samverkan mellan myndigheter och privata företag stärks och ökas inför och under störningar med samhällspåverkan.

Arbetet har hittills finansierats med statligt stöd via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Seminarier, studier och övningar som är till nytta för transportsektorns aktörer har arrangerats i den förberedande fasen.

– Vi är glada att TP SAMS nu övergår till en fast organisation och det är självklart att sjöfarten, tillsammans med myndigheter och andra privata aktörer i transportsektorn, skall medverka och bidra. Alla trafikslag behövs i händelse av samhällsstörningar. Genom TP SAMS kan ett gemensamt grepp tas kring dessa frågor och viktiga lärdomar dras av gemensamma övningar, säger Carl Carlsson, ansvarig för säkerhetsfrågor, Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2017-12-06