Pressmeddelande: Sjöfarten överlämnar Färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Idag överlämnas ”Sjöfartsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft” till miljöminister Isabella Lövin (MP), näringsminister Ibrahim Baylan (S) samt partiledaren Annie Lööf (C). Färdplanen är framtagen av Svensk Sjöfart, Skärgårdsredarna och Sveriges Hamnar.

– Sjöfarten har en viktig roll att fylla i ett fossilfritt transportsystem. Vi behöver nu både incitament för att flytta över godstransporter på sjön och för att sjöfarten ska ställa om till fossilfria bränslen, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

– Svensk Sjöfart har sedan länge arbetat med klimat- och miljöfrågor och antog redan 2015 en nollvision för skadliga utsläpp till luft och vatten. Den svenska sjöfartsnäringen satsar stort på olika klimatförbättrande åtgärder och vårt världsledande arbete har exempelvis blivit uppmärksammat av OECD. Sjöfartens färdplan för fossilfri konkurrenskraft är ett viktigt verktyg för att visa på fortsatta utmaningar och lösningar. Exempelvis är hindren i första hand inte tekniska, utan handlar snarare om tillgång på fossilfria bränslen, finansiella instrument som möjliggör investeringar i ny teknik och en effektiv användning av skatter och avgifter. Bland annat ser vi att en CO2-fond är en möjlig pusselbit för att uppnå fossilfri sjöfart, säger Rikard Engström, VD på Svensk Sjöfart.

– Sjöfarten lyfts ofta fram som ett miljövänligt transportalternativ. Regeringen har också satt upp ett mål om att en högre andel av transporterna ska ske med sjöfart och på järnväg. Målet om fossilfria transporter kommer att kräva gemensamma insatser från många aktörer och det gäller även på sjöfartens område. Tillgänglighet till infrastruktur för alternativa drivmedel i hamnar, elanslutning vid kaj och miljödifferentierade hamnavgifter är exempel på områden där många hamnar driver ett aktivt och allt viktigare arbete, säger Christine Hanefalk, branschchef, Sveriges Hamnar.

– Färdplanen är en fortsättning på det ständigt pågående klimatarbetet sjöfarten genomför. Från sjöfartens sida är det exempelvis möjligt att arbeta vidare med att öka passagerares och transportköpares kunskap om sjöfartens klimatfördelar, men också att testa, utveckla och investera i ny teknik och nya framdrivningsmedel, säger Henrik Börjesson, tillförordnad VD, Skärgårdsredarna.

Under dagen överlämnas totalt fyra färdplaner inom ramen för Fossilfritt Sverige. Organisationen är tillsatt av regeringen och har till uppgift att främja fossilfrihet.

– Vi ser nu en förändring av spelplanen, där näringslivets branscher nu ligger före och driver på politikerna på vägen mot fossilfrihet. Färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft beskriver hur branscherna kan ställa om men också vilka krav de ställer på resten av samhället för att färdplanerna ska bli verklighet, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Läs Sjöfartsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft här: Sjöfartsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft


I samarbete med Fossilfritt Sverige har fyra branscher tagit fram sina egna färdplaner för att nå fossilfrihet samtidigt som de stärker sin konkurrenskraft. Det är bergmaterialbranschen, digitaliseringskonsultbranschen, sjöfartsbranschen och uppvärmningsbranschen som lämnar över sina färdplaner till regeringen.

 

Kontaktpersoner:

Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart – rikard.engstrom@sweship.se , tel. +46 765 51 91 89

Christine Hanefalk, branshchef, Sveriges Hamnar – christine.hanefalk@transportforetagen.se

Henrik Börjesson, tf VD, Skärgårdsredarna – henrik@borjessons.se

 

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation för svensk sjöfartsnäring och representerar ett 60-tal rederier med verksamhet över hela världen. Svensk Sjöfart organiserar merparten av de svenska rederier som är verksamma inom handelssjöfart och tillsammans står dessa för den absoluta merparten av exporten av svenska sjöfartstjänster mot omvärlden. 

Skärgårdsredarna är en partipolitiskt obunden branschorganisation för rederier med färjor och passagerarfartyg med upp till 500 passagerare i nationell fart.  Skärgårdsredarna bildades 1988 och organiserar nu cirka 115 medlemsrederier med tillsammans 340 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och över 12 miljoner fordon.

Sveriges Hamnar är de svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivarförbund och ingår i Transportföretagen. Förbundet företräder närmare sextio företag såsom hamnbolag och terminaloperatörer. Hamnarna utgör logistiknav i transportsystemet som kopplar samman sjö- och landtransporter.

 

Publicerad: 2019-03-20