Nyheter från FN:s sjöfartsorganisations möte

Den 16-20 november arrangerades International Maritime Organisations (IMO) miljökommittés 75:e möte och bland annat diskuterades regler kring barlastvatten, etablerandet av en maritim forskning- och innovationsfond samt energieffektiviseringskrav för den befintliga världshandelsflottan.

Den svenska sjöfarten har en vision om noll skadliga utsläpp till luft och vatten till år 2050 och Fredrik Larsson, som ansvarar för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart, deltog under veckans möte där klimatfrågan var i fokus.

– En av de största frågorna som diskuterades var industrins förslag om en global forsknings- och innovationsfond på 5 miljarder SEK/år för att lösa den globala sjöfartens klimatutmaning. Enligt förslaget skulle fartyg bidra till fonden med 2 US dollar per ton fartygsbränsle och fonden skulle administreras av en styrelse som tillsätts av IMO. Inget beslut kunde dock tas under detta möte, utan frågan ska diskuteras igen under nästkommande möte till våren. Svensk Sjöfart stödjer förslaget då vi tror att det kan bidra till att uppnå globala klimatmål och vi hoppas därför att man kan komma överens under nästkommande möte, säger Fredrik Larsson.

Den internationella redareföreningen, ICS, säger i ett pressmeddelande att en internationell forskningsfond är mycket viktig för att kunna uppnå klimatmålen.

– Nästan alla som talade under mötet lyfte vikten av forskning och innovation och merparten stödde en global maritim forskningsfond som är finansierad av industrin. Dock finns det några medlemsstater som önskar få fler svar gällande utformningen. Om inte IMO är villig att ta beslut om branschens förslag att bidra med 5 miljarder US Dollar till en forskningsfond är det svårt att se hur den globala sjöfarten ska kunna uppfylla IMO:s klimatmål till 2050. Vi behöver snabbhet och skala upp för att kunna möte klimatkrisen, säger Simon Bennett, vice generalsekreterare på ICS.

En ytterligare fråga som diskuterades var energieffektivisering för existerande fartyg.

– Man inför ett övergripande regelverk med nya tekniska krav i MARPOL, en internationell konvention om förhindrande av föroreningar från fartyg, i vilka man ska fastställa ett energieffektiviseringsindex för existerande fartyg med tillhörande reduktionsmål. Fartygen kommer att kunna använda vissa tekniska lösningar för att nå reduktionskraven, bland begränsning av motorkraften. Man beslutade också att införa en utvärderingsklausul som innebär att man kan stärka reglerna över tid, säger Fredrik Larsson.

Fakta MEPC

Varje år samlas den globala sjöfarten hos FN:s sjöfartsorganisation IMO i London för att diskutera och besluta om regler kring miljö och klimat. Kommittén som leder arbetet kallas för ”Maritime Environment Protection Committee” (MEPC) och är nu inne på sitt 75:e möte.

Publicerad: 2020-11-23