Ny rapport: ”Förändring av sjöfartens stämpelskatt ger fler svenskflaggade fartyg”

En ny rapport visar att en förändring av stämpelskatten kan öka antalet svenskflaggade fartyg och därmed bidra till att säkra svensk industris konkurrenskraft, ökade intäkter till staten och samtidigt styra mot miljö- och klimatvänlig sjöfart.

Rapporten bygger bland annat på en enkät till Sveriges rederier där hela 70 procent menar att stämpelskatten är ett hinder för att flagga svenskt.

– För en viss typ av fartyg kan det kosta över 7 miljoner att flytta fartyget till den svenska flaggan – och detta är inte det enda exemplet. Om man ersätter stämpelskatten med en stämpelavgift som täcker de faktiska kostnaderna för det administrativa arbetet som Transportstyrelsen utför när ett fartyg vill flagga svenskt, skulle betydligt fler rederier göra det. En sådan förändring skulle också leda till att miljö- och klimatvänliga fartyg, som kostar mer och därför får betala mer skatt i det nuvarande systemet, inte längre skulle straffbeskattas för sitt klimatarbete, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Desto fler fartyg ett land har, desto fler arbetstillfällen skapas både ombord på fartygen och iland. Dessutom säkras landets varuförsörjning, vilket är anledningen till att länder ofta vill ha en så stor handelsflotta som möjligt.

– Cirka 10 000 personer arbetar idag inom den svenska sjöfarten och det är ett mycket viktigt jobb de utför. Nästan 90 procent av alla varor till och från Sverige transporteras med sjöfart och ett vanligt år reser cirka 30 miljoner passagerare till och från Sverige med fartyg. Att vi får ännu fler som arbetar inom denna viktiga sektor är nödvändigt för Sveriges konkurrenskraft. Rapporten visar att en ändring av stämpelskatten är en tämligen enkel åtgärd som skulle få stora positiva effekter på hela Sverige och vi hoppas att beslutsfattarna tillvaratar denna lågt hängande frukt, säger Kenny Reinhold, ordförande Seko Sjöfolk.

I rapporten ges en internationell jämförelse, vilken visar att Sverige är nästan helt ensam om att ha en stämpelskatt.

– Detta kan vara en förklaring till att den svenska flaggan ses som betydligt mindre konkurrenskraftig än exempelvis Danmark och Finland som inte har stämpelskatt. Vi ser i enkäten att vi har gått miste om cirka 60 fartyg som funderat på att flagga svenskt de senaste fem åren, på grund av de svenska villkoren. Det är alldeles för många och vill vi inte gå miste om ännu fler bör en förändring ske så snart som möjligt, säger Mikael Huss, VD Sjöbefälsföreningen.

Rederierna fick i rapporten möjlighet att skicka med ett meddelande till ansvariga politiker. Bland annat svarade rederierna:

”Sverige är geopolitiskt en ö. Öar behöver en egen han­delsflotta.”

”Fixa bort stämpelskatten och återställ sjöfartsstödet”

”Ge oss samma regelverk som andra EU-län­der. För att vi tillsammans skall kunna ut­veckla svensk sjöfartsnäring måste villkoren vara jämför­bara med våra konkurrenters.”

 

Fakta: ”Rapport: stämpelskattens påverkan på svensk konkurrenskraft”

Under april 2021 genomförde Blå Tillväxt en digital undersökning, där en enkät skickades till samt­liga av branschorganisationen Svensk Sjöfarts 55 medlemsrede­rier, varav 26 rederier valde att besvara enkäten.

  • Cirka 70 procent av de som besvarat enkäten menar att stämpelskatten är ett ganska eller mycket stort hinder för att flagga svenskt.
  • För 90 procent av de som besvarade enkäten är det också mycket viktigt att nettomodellen återställs.
  • Totalt rör det sig om cirka 60 fartyg som hade kunnat få svensk flagg. Av 22 rederier valde dock endast 6 rederier att flagga samtliga fartyg svenskt.

Läs rapporten här:

Publicerad: 2021-08-26Rapport – Stämpelskattens påverkan på svensk konkurrenskraft