Ny maritim strategi

Den maritima strategin ska INTE ses som en åtgärdskatalog med färdiga förslag på reformer. Strategin ska fungera som en plattform för regeringens arbete som sträcker sig över flera politiska områden; näringspolitik, infrastruktur, innovationer, landsbygd, klimat och miljö.

Bland annat skriver regeringen i den maritima strategin:

” EN överföring av gods från land- till sjötransporter bidrar till att minska såväl den samlade miljöbelastningen från transportsektorn, som trängselproblematiken på land.”

Strategin betonar också vikten av att svenska regler harmoniseras mer med övriga EU – i det ingår bland annat tonnageskatten.

Anna Johansson poängterade att sjöfartsnäringen kräver mer arbete och att regeringen har för avsikt att återkomma med ett mer samlat grepp kring just sjöfartsnäringarna. Målet är att Sverige ska erbjuda det bästa regelverket för sjöfartsnäringen i Europa. Arbetet kommer att påbörjas under hösten där branschens aktörer välkomnas att medverka.

Christian Lövgren, chefekonom Svensk Sjöfart kommenterar:

-Det är utmärkt att regeringen presenterar en maritim strategi. Dock finns en oro från branschen att politikområdena är så många att regeringen kan få svårt att driva igenom de konkreta åtgärder som krävs för att sjöfartens konkurrenskraft ska stärkas. Svensk sjöfart kan inte vänta. Vi har redan hamnat på efterkälken i jämförelse med övriga europeiska länder.

Länk till Maritima Strategin