Norska infrastrukturplanen 2018-2029 önskar ökad satsning på sjöfart

Den norska motsvarigheten till den stora infrastrukturplan, liknande den de svenska infrastrukturhållande myndigheterna arbetar med, presenterades i början av april och heter Nasjonal transportplan 2018-2029. Planen sammanfaller därmed tidsmässigt med den svenska motsvarigheten.

Utmaningarna och målbilderna i det norska och det svenska infrastruktursystemet är till stora delar desamma. Målen handlar om stärkt konkurrenskraft, ökad trafiksäkerhet och ett mer hållbart samhälle. Överflyttning från väg till järnväg och sjöfart är även i Norge ett av de identifierade medlen som ska hjälpa till att nå målen. En skillnad är att Norge inte vill öka avgifterna och i planen står bland annat: ”Transportkostnader för godstransporter skall reduceras, de olika transportmedlens fördelar ska dras nytta av och mer gods ska överföras från väg till sjöfart och järnväg”

Enligt den norska planen är en viktig del för att öka andelen sjöfart att fånga upp godsflödena tidigare än när de nått Norge. Därför avser man initiera en skandinavisk studie inom området. På sikt öppnar man upp för möjligheten till en gemensam skandinavisk godsplan.

– Vår förhoppning är att Sverige är positiva till ökad skandinavisk samverkan för ökad måluppfyllelse. I Norge planerar man för genomförande av omfattande sjöfartsrelaterade investeringar och hoppas och tror att man i den svenska motsvarigheten har liknande ambitioner. Investeringar i hamnar och farleder tillsammans med reducerade avgifter är centrala i planen vilket är ett gott tecken på att man förstått att man inte kan prata över gods och passagerare från väg till sjöfart, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Den norska planen menar att ökad andel transporter på vattenvägen är till gagn för samhället men att man samtidigt måste arbeta aktivt för att detta ska ske.

– Vi hoppas att man även i Sverige ska ta initiativ för att nå de politiska målen och ambitionerna om ökad konkurrenskraft och en mindre ohållbar transportsektor. I Sverige behövs incitament dels i form av reducerade avgifter men också investeringar i farleder och annan möjliggörande infra- och suprastruktur, såsom slussar och hamnar, för att öka och inte minska sjöfartens roll i det framtida transportsystemet, säger Rikard Engström.