Nästa generations resor och transporter

Regeringen lanserade den 1 juni 2016 de aviserade strategiska samverkansprogrammen. Föreningen Svensk Sjöfart hoppas att programmen ska bidra till att ta oss från ord till handling. Programmet ”Nästa generations resor och transporter” lovar gott: ”Sverige behöver ett mer transporteffektivt samhälle där transporterna används smartare och med mer resurseffektiva fordon. Testbäddar är en bra metod för att demonstrera och kommersialisera nya transportlösningar. Programmet Nästa generations resor och transporter inkluderar alla trafikslag och har ett övergripande perspektiv där alla trafikslag samverkar för att lösa kvinnor och mäns resor och behov av transporter av gods.”

Infrastrukturminister Anna Johansson nämnde vid lanseringen att ”bristande kapacitet framförallt på landsidan” gör att sjöfartens potential måste tas tillvara. Trafikslagen måste länkas samman mer effektivt än idag.

Det ställs stora förhoppningar till sjöfartens medverkan utifrån miljö, ekonomi, säkerhet och kapacitet. Föreningen Svensk Sjöfart menar att man för att realisera åtminstone en del av den potential som sjöfarten kan infria, behövs ett flertal strategiska satsningar:

  • Öka takten i ambitionen att skapa EU:s bästa regelverk för sjöfart
  • Minska avgifterna för att nyttja sjöfarten
  • Ge regeringsuppdrag till myndigheter att skapa förutsättningar för att flytta transport från land till sjöss.
  • Stöd utvecklingen av grönare sjöfart – stimulera s.k. ”early movers”
  • Sjösätt en FoI-satsning inom sjöfarten om åtminstone 200 miljoner per år. Då kan Sverige ta en tätposition och vara en drivkraft för en internationellt hållbar näring.

 

Med dessa åtgärder kan svensk sjöfart bli mer attraktiv, de transport-, klimat- och näringspolitiska målen blir möjliga och dessutom kan infrastrukturkostnaderna för nybyggnation och underhåll minska. Det svenska sjöfartsklustret är internationellt ledande i forskning- och implementering. Med rätt förutsättningar kan vi bidra till att programmets höga ambitioner nås. Klyschan ”ingen kan göra allt men alla kan göra något” stämmer väl in.

kontakt: Rikard Engström, Svensk Sjöfart

rikard.engstrom@sweship.se