Myndighetsgemensam slutrapport om fossilfria transporter

Sedan 2016 har Energimyndigheten haft ett regeringsuppdrag om att samordna omställningen till fossilfri transportsektor, med stöd av Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket. Tillsammans har myndigheterna tagit fram en strategisk plan för omställningen och sektorsspecifika planer för sjöfarten. Nu har myndigheterna presenterat slutrapporten för detta uppdrag. I fokus för slutrapporten står transportsektorns arbete för fossilfrihet och klimatmål.

– Vi ser att ett stort antal av de aktiviteter som identifierats inom ramen för uppdraget är genomförda eller påbörjade. Det ger tydliga resultat när ett samlat grepp tas på detta sätt. En viktig fråga är dock hur arbetet nu tas vidare. Att uppdraget tar slut betyder inte att behovet av samordning för omställning till fossilfrihet är överspelat, säger Suzanne Green, ansvarig för forskning och innovation vid Svensk Sjöfart.

– I arbetet med att ta fram de strategiska planerna skede samverkan inte bara mellan myndigheterna utan med samhälle och industri i stort. Föreningen Svensk Sjöfart hade en aktiv roll och fick gott gehör för våra inspel och förslag. Vi ser dock att bland de förslag som myndigheterna lyft som ännu inte genomförts finns flera som är av central vikt för sjöfartens omställning. Exempelvis glädjer det att se att dessa myndigheter återigen trycker på vikten av att se över styrmedel och åtgärder som kan bidra till sjöfartens omställning, säger Suzanne Green.

I slutrapporten lyfter myndigheterna rekommendationer att snarast verkställa sju förslag som finns med i den strategiska planen men som ännu inte har aktiverats. Dessa är:

  • En utredning om långsiktig beskattning inom transportsektorn påbörjas
  • Utred investeringsstöd till ökad produktion av förnybara drivmedel
  • Utred vilka styrmedel och åtgärder som kan främja sjöfartens användning av förnybara drivmedel, inklusive möjligheterna att öka investeringarna i fartyg för ökad energieffektivitet och användning av förnybara drivmedel samt tillgänglighet till infrastruktur för förnybara drivmedel för sjöfarten
  • Infrastrukturplaneringen ska utvecklas inom klimatmålets ramar och i linje med andra hänsynsmål
  • Utred ansvar för genomförande och finansiering av vissa steg 1- och 2-åtgärder
  • Ökad efterlevnad av förmånsbeskattning på subventionerad arbetsplatsparkering”

 – Flera av dessa punkter är helt centrala. Som ett exempel kan vi lyfta tillgången till förnybara drivmedel. Inom sjöfarten genomförs stora investeringar för ökad energieffektivitet och användning av förnybara drivmedel, samtidigt som behovet av sjöfart beräknas mångdubblas, inte minst om målen om att flytta över gods från den hårt belastade landinfrastrukturen ska lyckas. Här kan enskilda företag göra mycket, men en ökad tillgång till förnybara drivmedel och tillgänglighet till infrastruktur är samhällsgemensamma frågor. Från Svensk Sjöfarts sida ser vi fram emot att, tillsammans med dessa myndigheter, politiken och andra aktörer fortsatt bidra till omställningen av transportsektorn, säger Suzanne Green.

Samtliga myndigheter står bakom förslag på hur samverkan kan fortsätta efter uppdragets slut. Det finns ett uppenbart behov och värde i fortsatt samverkan, inte minst för att följa upp de åtgärder som lyfts i rapporten. Vidare har ett antal aktiviteter påbörjat för att minska hinder och öka möjligheter för transportsektorn att nå fossilfrihet. Dessa behöver följas upp och vid behov revideras.

Läs hela rapporten här.

Publicerad: 2020-06-02