Flera förslag om sjöfart under den allmänna motionstiden

En gång om året sker den allmänna motionstiden och då får riksdagsledamöterna lämna förslag (motioner), i nästan vilket ämne som helst. Den allmänna motionstiden 2017 började den 12 september och avslutades den 5 oktober. När motionen kommer in granskas den av centralkansliet. Om motionen uppfyller kraven hänvisas den till något av riksdagens utskott för beredning. Motioner om trafikfrågor hänvisas till exempel till trafikutskottet. Utskotten går igenom förslagen i motionerna och lämnar förslag på vad riksdagen ska besluta innan riksdagen tar ställning i kammaren.

22 motioner som handlar direkt om sjöfart har hittills lämnats in och totalt nämns sjöfart i 71 motioner; 2016 nämndes sjöfart i 62 motioner. Fyra av dem är skrivna av Penilla Gunther, KD. Motionerna handlar om miljödifferentierade avgifter för ankomst till hamn och om att sjöfarten borde få bättre förutsättningar att transportera gods inom landet genom att utreda vilka styrmedel som kan minska trösklarna för etablering av nya transportupplägg och prismodeller för hamnarna. En ytterligare motion ger förslag om att inför en myndighet för alla transportslag. Detta är något som även Boriana Åberg (M) tidigare föreslagit.

Helena Bonnier (M) har lagt förslag om att se över möjligheten att vidta konkreta åtgärder för att stärka sjöfartens konkurrenskraft och att tillsätta en utredning i syfte att se över farledsavgifterna och se över möjligheten att lyfta ut delar av avgiften som i stället möjligen kan anslagsfinansieras.

Emma Wallrup m.fl. (V) har gett förslag till riksdagsbeslut om Hållbar Sjöfart, med nio olika konkreta förslag. Bland annat föreslås att regeringen bör låta utreda hur investeringsstöd för ny teknik i fartyg som minskar utsläppen av växthusgaser kan utformas och att regeringen bör utreda förutsättningar och konsekvenser av att överföra finansieringen av Sjöfartsverkets verksamhet till statsbudgeten

Ytterligare motioner som lämnats in inom allmänna motionstiden:

Socialdemokraterna

Farledsfördjupning i Göteborgs hamn som nationellt intresse – Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S)

Vänersjöfarten – Carina Ohlsson m.fl. (S) 

Infrastruktur i Västsverige – Mattias Jonsson m.fl. (S)

Utpekade hamnar –Mattias Ottosson m.fl. (S)

Mälarsjöfarten- Lars Eriksson m.fl (S)

Nya slussar i Göta älv Jörgen Hellman m.fl. (S)

Åtgärda infrastruktur för sjöfart, varv och marinteknisk industri  – Niklas Karlsson (S)

Justera en skatteregel för sjömän – Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)

Miljöpartiet

Pråmar kan avlasta vägnätet från vägtransporter – Karin Svensson Smith (MP)

Vänsterpartiet

Hållbar sjöfart – Emma Wallrup (V)

M, L, C, KD

Infrastruktur för ett hållbart transportsystem – Jessica Rosencrantz m.fl.

Moderaterna

Översyn av lagen om Svenska Skeppshypotekskassan – Boriana Åberg (M)

Lotsplikt i Öresund – Hans Wallmark m.fl. (M)

Sjösäkerheten i Arktis – Thomas Finnborg (M)

Åtgärder för att stärka sjöfartens konkurrenskraft –Helena Bonnier (M)

Konkurrensneutralitet/farledsavgifter – Helena Bonnier (M)

Liberalerna

Slussleden i Trollhätte kanal – Lars Tysklind (L) och Said Abdu (L)

Centerpartiet

Södertälje kanal en nationell utmaning –Kerstin Lundgren (C)

Slussar i Trollhättan – Daniel Bäckström & Fredrik Christensson (C)

Kristdemokraterna

En myndighet för alla transportslag- Penilla Gunther (KD)

Flyg- och sjönykterhet – Penilla Gunther (KD)

Sverigedemokraterna

Vattenvägen till framtiden – Per Klarberg m.fl. (SD)

Förändring av tonnagebeskattningssystemet – Olle Felten m.fl. (SD)

Publicerad: 2017-10-05