Ministrar svarar på frågor om tonnageskatt och antalet svenskflaggade fartyg

Riksdagsledamoten Hampus Hagman (KD) har ställt en fråga till finansminister Magdalena Andersson om när tonnageskattesystemet ska utvärderas och till försvarsministern hur stor regeringen anser att handelsflottan behöver vara för att vara tillfredsställande i händelse av kris eller krig. Och nu har han fått svar.

Magdalena Andersson skriver att uppföljning av systemet planeras efter att systemet varit ikraft i några år.

– För att en utvärdering ska bli meningsfull bör ett någorlunda stort antal rederier ha varit anslutna några år. Först då kan det bli aktuellt att precisera när i tiden en utvärdering bör göras, skriver Magdalena Andersson.

Istället för försvarsminister Peter Hultgren svarar nu infrastrukturminister Tomas Eneroth på Hampus Hagmans fråga om antalet svenskflaggade fartyg.

– Antalet svenskflaggade fartyg i vår handelsflotta är en viktig fråga för regeringen och mig. Efter en negativ trend med många utflaggningar införde därför regeringen för några år sedan det s.k. tonnagebeskattningssystemet. Regeringen har också genomfört vissa regelförenklingar och dessutom har delar av Transportstyrelsens tillsyn av svenska fartyg delegerats till klassificeringssällskapen. Dessa förändringar i kombination med parternas eget avtalsarbete har lett till en mer positiv utveckling, skriver Tomas Eneroth bland annat i sitt svar.

Svensk Sjöfarts vice VD Anders Hermansson menar att det är av absoluta nödvändighet att tonnageskatten utvärderas mycket skyndsamt för att möjliggöra fler svenskflaggade fartyg och miljöincitamentet.

– De frågor Hampus Hagman ställer till de två ministrarna visar tydligt på en förståelse för att det är en absolut förutsättning att företagen har goda konkurrensvillkor i Sverige för att vi ska ha de förmågor vi i Sverige behöver om omvärldsläget förändras. Tillgång på tonnage är en absolut förutsättning inte minst för att säkerställa vår försörjning. Om regeringen önskar säkerställa detta behöver man fortsätta arbetet med att utveckla konkurrensförutsättningarna för svenska rederier, säger Anders Hermansson vice VD Svensk Sjöfart.

– Att tonnageskatten infördes var en väldigt bra, men systemet behöver utvecklas inte minst är det en stor miss att svenska rederier, med svenska fartyg, som i huvudsak går på svenska hamnar inte kan gå in i systemet. Detta är ett tonnage som håller den högsta standarden, har oerhört välutbildad personal och rederier tar ett stort ansvar både vad gäller hållbarhet i alla aspekter. I Sverige har vi inte heller tagit möjligheten att införa miljöincitament i tonnageskattesystemet- vilket flera EU länder gjort eller arbetar med. Mot bakgrund av de behov som finns av att se över ock stärka konkurrensvillkoren för svenska rederier är det beklagligt att regeringen inte gör verkstad av de goda ambitioner som det förefaller finnas en bred politisk enighet om idag. Man funderar nästan på om politiken menar allvar när man säger en sak och sedan gör en annan, eller i detta fall inte något alls, säger Anders Hermansson

Publicerad: 2020-02-10