Landsbygds- och infrastrukturdepartementet föreslår flexibel väg till att bli fartygsbefäl klass VII

Svensk Sjöfart välkomnar förslaget om en mer flexibel väg för utbildning till fartygsbefäl klass VII från landsbygds-och infrastrukturdepartementet. I förslaget förordar departementet att behörigheten ska kunna grundas på fullgjord handledd fartygsförlagd utbildning som alternativ till dagens modell med arbete ombord på fartyg. Transportstyrelsen ska vara den myndighet som meddelar om utbildningens innehåll och längd. Departementet föreslår även att förslaget träder ikraft den 1 mars 2024.

– Vi är mycket positiva till förslaget. Den svenska sjöfarten har ett stort behov av mer personal generellt och vi har sett rapporter som visar på att antalet nybörjare på befälsutbildningarna behöver fördubblas. Frågan en mer flexibel väg till att bli fartygsbefäl klass VII är en viktig pusselbit i ett flexibelt utbildningssystem för att lösa framtidens kompetensförsörjning. Ändringen är dessutom viktig för att säkerställa att alla som genomgår en klass VII utbildning under sin utbildning får öva alla moment, något som dagens system inte säkerställer. Inom sjöfarten krävs olika typer av behörigheter för att få styra en viss typ av fartyg och just fartygsbefäl klass VII har vi sett är en mycket viktig yrkeskategori för exempelvis specialsjöfarten, alltså de lite mindre fartygen. Genom att införa ett flexibelt utbildningssystem kan man även möjliggöra att människor till exempel kan vidareutbilda sig senare i livet, säger Johan Hartler, ansvarig för kompetensförsörjnings- och rekryteringsfrågor på Svensk Sjöfart.

– Sjöfarten transporterar ca 90 procent av alla varor till och från Sverige och sjöfarten måste fungera för Sveriges export och import, men också för att exempelvis ambulansbåtar i skärgården eller för den delen för att kabelfartyg, som ser till att vi kan dra el och internet, ska finns tillgängliga. Sjöfartskunnig personal är helt grundläggande för att systemet ska fungera och i dagsläget är utbildningsystemet alldeles för trögt. Det finns även ytterligare aspekter som är centrala för att säkerställa att det finns tillräckligt med sjöfartskunnig personal i Sverige och då handlar det även om att ha fler svenskflaggade fartyg så att de som studerar inom sjöfarten kan få möjlighet till den praktik som krävs. För att fler svenskflaggade fartyg ska kunna finnas behövs bättre och konkurrenskraftiga villkor för den svenska sjöfartssektorn och därmed hänger även de näringspolitiska frågorna ihop med frågan om kompetensförsörjning och rekrytering, säger Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2023-10-31