Beslut om ytterligare krav på identitetskontroll

Riksdagen beslutade den 17 december om en ny lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Lagen innebär en befogenhet för regeringen att meddela föreskrifter om krav på identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från utlandet. Förslaget träder i kraft den 4 januari 2015. Lagen ger regeringen rätt att kräva identitetskontroll ”vid transporter till Sverige från en annan stat med buss, tåg eller passagerarfartyg vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet”. Detta gäller därmed för passagerarfartyg på trafik till och från Sverige på kortare sträckor än 20 nautiska mil. Det innebär i praktiken att detta gäller sträckan Helsingborg-Helsingör. Sedan den november 2015 finns krav på identitetskontroll på längre sträckor för passagerarfartyg mellan Sverige och utlandet. Utöver detta kommer regeringen att besluta om sanktioner för de operatörer som inte följer reglerna.

 Tryggve Ahlman, Sjösäkerhetsansvarig Svensk Sjöfart, kommenterar:

Identitetskontroller utförs normalt av ordningsmakten. Den nya lagen innebär att det läggs ett stort ansvar och merarbete på enskilda företagare. Att införa ett strikt ansvar för denna uppgift som förslaget avser är helt oacceptabelt. Vi anser att identitetskontroller är en myndighetsuppgift.

Att ta ansvar för identitetskontroller kommer att kräva avsevärda resurser med ökade kostnader som följd samt medföra kraftiga förseningar i färjetrafiken. Det kommer att drabba passagerare och gods som är beroende av dagliga fungerande transporter. Den nya lagens konsekvensutredning är dessutom bristfällig och saknar analys av hur konkurrensen påverkas mellan såväl transportörer som mellan länder. Åtgärden kan leda till att gods- och passagerarflöden flyttar till andra sträckor där kontroller inte sker.

 

*Regeringen överlämnade till Lagrådet den 4 december en remiss med förslag på ny lag: http://www.regeringen.se/contentassets/4d8925b7b4674bdca285ff0bf0caf337/sarskilda-atgarder-vid-allvarlig-fara-for-den-allmanna-ordningen-eller-den-inre-sakerheten-i-landet.pdf

Föreningen Svensk Sjöfart gav den 7 december yttrande på förslaget: https://www.sweship.se/publicerat/remissvar/

Regeringens överlämnade till Riksdagen den 9 december proposition med förslag på ny lag: http://www.regeringen.se/contentassets/23c37b142cd54d658d660dc5ca27afe5/sarskilda-atgarder-vid-allvarlig-fara-for-den-allmanna-ordningen-eller-den-inre-sakerheten-i-landet-prop.-20151667